Kerkelijke bijdrage

Een voorname bron van inkomsten is de kerkelijke bijdrage. Elk jaar vraagt de kerkrentmeesterij aan een ieder die tot de gemeente behoort en een eigen inkomen heeft, een vrijwillige bijdrage. Dat is met ingang van 2015 in de vorm van Actie Kerkbalans. De voor uitvoering van bovengenoemde taken benodigde gelden worden naast die van de Actie Kerkbalans verkregen uit de collecten. Wilt u een bijdrage overmaken aan de kerkrentmeesterij dan kan dat op banknummer NL 79 RABO 0331 8034 29.