Overige contactadressen

 Beheer wijkkas

Kosten rondom bijzondere diensten, bloemengroet, jeugdwerk, wijkavonden, liturgieën, speciale activiteiten, attenties en presentjes komen voor rekening van de wijkkas. Daarom doen we een oproep om de kas te steunen met een gift of via overmaking van een bedrag op rek.nr. NL61 RABO 0148 7455 47 t.n.v. Wijkgemeente Rehoboth. Penningmeester is P.J. van der Plas, Ceres 6, t.4085700. Op bezoek ontvangen giften worden bij hem afgegeven.

Contactadres ledenadministratie

Periodiek krijgen de ouderlingen bijgewerkte gegevens voor het ledenbestand van hun sectie. Contactpersoon voor mutaties binnen Rehoboth is Lyda Vink – Koelewijn, Hartweg 7, tel. 4029005 Het nieuwe systeem van ledenadministratie (LRP) geldt ook voor Katwijk aan Zee.

Liturgie- en printwerk

Corine Hoek - Vooijs, Venus 12, 2221 JD Katwijk, t.4021091 of 06 10818248, verzorgt voor Rehoboth het drukwerk van liturgieën en de wijkgids. Samen met Leo Roosjen vervult ze in het kerkelijk wijkleven een coördinerende en uitvoerende taak. Het is fijn wanneer de kosten van op verzoek gemaakt printwerk worden vergoed, al dan niet met een afronding voor de wijkkas.

Commissie hand en spandiensten

Deze commissie o.l.v. diaken Huig de Jong assisteert bij het vouwen, nieten en bezorgen van de wijkgids, de uitnodigingen voor de Kerst- en Paaswijkavonden, andere post, het verspreiden van mededelingen en enveloppen van de financiële actie en ook het klaarzetten van de kerkzaal bij bijzondere gelegenheden.

Medewerkers zijn: Arina van Duijn (Rijnsoever 123), fam. Eveleens (Capella 8), Arie Haasnoot (De Krom 147), Arie de Jong (Melkweg 115), Rina Korndorffer (Vloedstroom 7), Hubertha van der Plas (Neptunus 12), Lyda Vink (Hartweg 7), Maart Meijvogel (Conradstraat 38), Teun en Bea van Rijn (Saturnus 14), Jaap Houwaard (Venus 2), Janny de Best (Steenbok 11) en Annemarie van Duijvenvoorde (Pluto 4).

Rondom de bezorging van de actie Kerkbalans zijn in 2015 extra mensen nodig

Kerkgebouwen, kosters en organisten

Doordeweekse Rehoboth-wijkactiviteiten vinden plaats in:

Kerkelijk Centrum Maranatha (MC), Poolster 2, t.4025228. Koster-beheerder is Anton Varkevisser, De Krom 6, t.06-47300033. Met hem kunnen afspraken voor gebruik van gebouw of zaalruimte worden gemaakt. Hulpkoster is Jaap Plug. 

Er zijn ook (wijk)activiteiten in:

Pniëlkerk (PK), Jaap Bergmanstraat 1, t.4027303. Koster is Cees Varkevisser, Zwin 4, t.4023175.

De andere kerken en gebouwen waarin we rouleren zijn:

Nieuwe Kerk (NK), Voorstraat 79, t.4076907.  Koster is Dick Hoek, t.4076907.

Oude Kerk (OK), Boulevard 109, t.4016934. Koster is Dirk Messemaker, t.4074204.

Ichthuskerk (IK), Nachtegaallaan 7, t.4072619. Koster is Piet van Duijvenbode, t.0651340150.

Organisten in de erediensten zijn:

MC: Henk Perdok en Diederik Schuitemaker; PK: Nico Dijkdrent en Anton Sip;

NK: Floor van Rijn en Jaap van Rijn; OK: Rein van Duijn en Sjaak van Duijn;

IK: Leen Vooijs en Arjan Wolfswinkel.

Het Anker, kerkelijk bureau, website en kerkradio

-   Gemeentecentrum het Anker, Voorstraat 74, is onder t.4076967 of 06-51917211, kc-het-anker@planet.nl , www.zalenverhuurkatwijk.nl bereikbaar, ook voor congres, zaalverhuur en familieactiviteiten. Beheerder is Edward Harrison.

-   De centrale administratie van de gemeente is op het kerkelijk bureau in ‘het Anker’, Voorstraat 74, t.4012380, hervormdegemeente@planet.nl met
mw. N. Brussee- Plug als medewerker.

-   De herv. gemeente heeft een eigen website: www.hgkatwijk.nl Hierop vindt u veel nieuws over de centrale gemeente en de wijken. Oud.-k.r. A.F. Eveleens is webmaster voor Rehoboth. Stuur hem berichten die geplaatst kunnen worden.

-   Indien u gebruik wenst te maken van de kerkradio, daarover kunt u hier informatie vinden.

Uitzendingen via de kanalen 1 Nieuwe Kerk; 2 Oude Kerk; 3 Ichthuskerk; 4 Pniëlkerk / Aula Duinrust; 5 Maranathacentrum; 6 KC het Anker; 7 dagelijks 08.00-24.00 u. geestelijke muziek en ’s av. half tien-elf-twaalf avondsluiting; dinsdag en vrijdag 10.00 u. morgenwijding (ziekenhalfuurtje) donderdag 19.30 u. avondoverdenking.

Bloemendienst

De Rehoboth bloemengroet uit de Pniëlkerk en het Maranathacentrum wordt verzorgd door Chris Verplancke.

Confessionele Zendingscommissie (CZC)

De Confessionele Zendingscommissie heeft als doel het ondersteunen van wereldwijde zendingsprojecten. Ook promoot de commissie het zendingsbesef in de gemeente. De CZC bestaat uit een aantal gemeenteleden, aangevuld met vijf ambtsdragers en een predikant als voorzitter. Momenteel ondersteunt de commissie GZB-projecten op Cuba:

-Hulp aan kerken, onder meer bij de zorg aan armen;

-Gastdocentschappen vanuit Nederland, voor de opleiding van docenten op Cuba;

-Donatie aan seminaries (onderhoud van gebouwen, aanschaf meubilair en computers, uitbreiding bibliotheek). Als Hervormde Gemeente mogen we hieraan ons steentje bijdragen. Dit kan bijvoorbeeld door een busje in huis te nemen, waarin kleingeld voor de zending wordt gespaard. Twee keer per jaar komen vrijwilligers de inhoud ophalen. Ook is het mogelijk om donateur of vrijwilliger van de CZC te worden.

Voor een zendingsbusje of nadere informatie kunt u contact opnemen Corien Pronk- Haasnoot (Hartweg 37, t.4077221). Wilt u het werk van de CZC op andere manier supporten? Rek.nr. NL36 RABO 0122 9427 36 Hervormde Gemeente Katwijk inzake Confessionele Zendingscommissie.

Confessionele Verenigingafdeling Katwijk en omstreken

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag (20.00 u.) in het Kerkhaventje aan het Andreashofje bij de Oude Kerk. Aan de orde komen onderwerpen zoals: Waar staan confessionelen voor? en: Hoe gaan we om met vragen en uitdagingen van deze tijd? Welkom om mee te denken! 

Voor het programma zie de kerkbode.