Rondom de dienst van het Woord


Erediensten

Iedere zondag komt de gemeente samen in de eredienst, om het Woord van God te horen, om te zingen, om te bidden. De kerkdiensten vormen een plaats van ontmoeting. We mogen elkaar als gemeente ontmoeten, maar bovenal wil onze Heere God ons ontmoeten, door de bediening van Zijn Woord en van de sacramenten. U bent van harte welkom in de kerken van Katwijk. De diensten worden gehouden in de Nieuwe Kerk (Voorstraat), de Oude Kerk (Boulevard), de Ichtuskerk (Nachtegaallaan), de Pniëlkerk (Jaap Bergmanstraat) en het Maranathacentrum (Poolster). De diensten beginnen om 10.00 uur en 18.00 uur. Daarnaast zijn er op de christelijke feestdagen, op de bid- en dankdagen en rondom de jaarwisseling erediensten. Voor de precieze gegevens verwijzen we u naar de kerkbode en naar de website.


Heilige Doop

Door de Heilige Doop wil de HEERE Zijn beloften aan ons en onze  kinderen verzegelen. Iedere zes weken wordt in de morgendiensten het sacrament van de Heilige Doop bediend. Indien u uw kindje wilt laten dopen, dient u doopaangifte te doen tijdens de doopzitting. Voor onze wijk wordt de doopzitting gehouden in Kerkelijk Centrum "Het Anker". Voor de aankondiging van de doopaangifte verwijzen we naar de kerkbode. Tijdens de doopzitting worden beide ouders verwacht. Graag uw Bijbel en trouwboekje meebrengen.


Heilig Avondmaal

Viermaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal bediend. In alle kerken is er 's morgens bediening van het Heilig Avondmaal en 's avonds dankzegging en nabetrachting (in twee kerken is er dan tevens voortzetting het Heilig Avondmaal, voor diegenen die 's morgens niet aan het Avondmaal konden deelnemen). In de week voorafgaand aan de avondmaalszondagen wordt op een avond censura morum gehouden. De avondmaalsdiensten beginnen in alle kerken om 9.30 uur.


Huwelijksbevestiging

Het huwelijk is een instelling van God. Voor een huwelijk zijn we dan ook afhankelijk van Zijn zegen. Aanvragen tot kerkelijke bevestiging van een huwelijk kunnen plaatsvinden bij de wijkpredikant, waarna een afspraak voor een nader gesprek gemaakt wordt.


Dovendienst

Voor dove gemeenteleden en hun familieleden zijn er wekelijks dovendiensten in het Kerkelijk Centrum "Het Anker". De diensten beginnen om 10.00 uur.


Kinderoppas

Om ouders in de gelegenheid te stellen gezamenlijk de kerkdiensten te bezoeken is er kinderoppas. Deze oppasdiensten worden 's morgens gehouden in of nabij de vijf kerkgebouwen: Nieuwe Kerk, Oude Kerk, Ichthuskerk, Pniëlkerk en het Hervormd Kerkelijk Centrum "Maranatha". De oppas is bedoeld voor kinderen t/m 5 jaar.