Pastoraat

Pastoraat betekent ‘herderlijke zorg'. Wanneer de ouderling of de predikant een afspraak maakt voor een huisbezoek, is dat een vorm van omzien naar elkaar. Huisbezoek is bedoeld als een contactmoment tussen u en de kerkelijke gemeente. Daarnaast zijn er andere vormen van pastorale contacten, bijvoorbeeld bij een geboorte of een huwelijksjubileum, bij ziekte of overlijden. Ook op die kruispunten in het leven willen we als kerkelijke gemeente graag met u meeleven. We doen dit vanuit het geloof dat het uiteindelijk onze Heere Jezus Christus Zelf is, Die als de grote Herder Zijn kudde in het oog houdt. Hij is de goede Herder, Die Zijn leven voor Zijn schapen heeft gegeven.

De ouderlingen zijn het eerste aanspreekpunt binnen de sectie. De sectieouderlingen doen het reguliere huisbezoek. U kunt hen ongeveer eenmaal per drie jaar verwachten. Als er kinderen thuis bij de ouders wonen, wordt het op prijs gesteld dat ze bij het huisbezoek aanwezig zijn. De ouderlingen worden bij hun huisbezoeken vergezeld van bezoekbroeders. Daarnaast heeft iedere sectie een of meerdere bezoekdames. Tevens hebben de diakenen verantwoordelijkheid in hun wijk, in geval van materiële of psychische zorgen. Bij geboorte, huwelijk, jubileum,  ziekte en overlijden kunt u contact opnemen met de wijkpredikant. Mocht de predikant niet bereikbaar zijn, dan kunt u zich wenden tot de scriba, dhr. G.J. Smit