Kerkenraad

Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de wijkgemeente. Met het oog op de vervulling van de door de wijkkerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast met dien verstande dat in de wijkkerkenraad alle ambten aanwezig zijn. en wel naast de predikant ten minste twee ouderlingen die niet tevens kerkrentmeester zijn, twee ouderlingen die tevens kerkrentmeester zijn en drie diakenen. De wijkkerkenraad vergadert tenminste zes maal per jaar, terwijl in bijzondere gevallen een extra vergadering bijeengeroepen kan worden. Aan de wijkkerkenraad zijn de volgende taken en bevoegdheden toevertrouwd:

  • De zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
  • Het leiding geven aan de opbouw van de gemeente
  • De zorg voor de catechese en het afnemen van de belijdenis des geloofs
  • De zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming
  • Het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente
  • Het opzicht over de leden van de gemeente voorzover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen
  • Het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken
  • Het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld
  • Het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd