Bezoekwerk

Pastoraat
We hebben de opdracht gekregen om in navolging van de grote Herder Jezus Christus om te zien naar elkaar. We zijn een kudde en we trekken door deze wereld heen. We mogen elkaar bijstaan bij vreugde en verdriet, elkaar stimuleren en bemoedigen in het geloof en de dienst aan God.
Deze roeping geldt voor ons allemaal, maar in het bijzonder krijgt dit pastoraat gestalte in het werk van de ambtsdragers en in het Ichthus Bezoekwerk.

Predikant en ouderlingen
De predikant heeft vooral als taak het "crisispastoraat". Bij ziekte, overlijden of andere ernstige problemen kunt u een beroep op hem doen. Wilt u een ziekenhuis opname ook altijd aan hem doorgeven?! De ouderlingen doen het reguliere bezoekwerk, in de regel samen met een bezoekbroeder. Zij proberen eens in de 3 à 4 jaar bij alle mensen in hun sectie een bezoek af te leggen.

Voorbede
Omzien naar elkaar mag binnen de gemeente van Christus ook betekenen dat we bidden met en voor elkaar. Deze voorbede heeft ook een functie in de zondagse kerkdiensten van de gemeente. In de regel worden daar de mensen genoemd die in een ziekenhuis verblijven, tenzij de betrokkene heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen. Mensen die ziek thuis verblijven worden in de regel niet bij name genoemd, tenzij betrokkene daar om heeft gevraagd. Er mag enorm veel kracht van het gebed van de gemeente uitgaan. Aarzelt u niet om, wanneer u daar behoefte aan hebt, de voorbede te vragen!!!

Psycho Pastorale Toerusting
In het pastoraat komen we steeds vaker in aanraking met mensen die intensieve begeleiding en gerichte hulp nodig hebben. Daarbij is te denken aan mensen met een depressie en/of emotionele beschadigingen uit het verleden, aan rouwverwerking, begeleiding van mensen die problemen hebben met verslavende middelen enz. enz.
Twee leden van onze gemeente hebben de cursus PPT gevolgd. Daar zijn zij toegerust om in het bijzonder mensen te helpen en te begeleiden. Zij worden ingezet in het pastoraat, ook ter ondersteuning bij het werk van de wijkpredikant en de ouderlingen.
Het gaat om:
Mw. L. van Duijvenbode-Guijt, Meeuwenlaan 112
Mw. M. van Rijn-Ouwehand, Duizendblad 23
Mw. M.A.G. van Duijn-den Hollander, Nachtegaallaan 194


Omdat we graag als kerkenraad verantwoordelijk willen blijven voor het pastoraat is het verzoek om niet rechtstreeks een beroep te doen op hen. Blijft u, wanneer u vanuit de kerk begeleiding nodig hebt, altijd contact opnemen met de wijkpredikant.
Wij vragen u wel om in het bijzonder ook hen te dragen in uw voorbede!

Zie voor meer informatie over PPT de website van de landelijke stichting

Ichthus Bezoekwerk
Een groep van vooral vrouwelijke vrijwilligers verzorgt het extra bezoekwerk bij de oudere leden van de wijkgemeente. Ook wanneer iemand thuis is gekomen uit het ziekenhuis brengen zij een bezoekje. Mensen die nieuw zijn komen wonen in de wijk, worden ook opgezocht.
Op deze manier wordt aandacht gegeven aan elkaar en mogen zij tot steun zijn voor vele mensen.
Bovendien verzorgt deze werkgroep de wijkmiddagen, samen met de wijkpredikant.
Informatie: mw. C. van Rijn, telefoon: 071 40 14466.