Bezoekwerk

Pastoraat
We hebben de opdracht gekregen om in navolging van de grote Herder Jezus Christus om te zien naar elkaar. We zijn een kudde en we trekken door deze wereld heen. We mogen elkaar bijstaan bij vreugde en verdriet, elkaar stimuleren en bemoedigen in het geloof en de dienst aan God.
Deze roeping geldt voor ons allemaal, maar in het bijzonder krijgt dit pastoraat gestalte in het werk van de ambtsdragers en in het Ichthus Bezoekwerk.

Predikant en ouderlingen
De predikant heeft vooral als taak het "crisispastoraat". Bij ziekte, overlijden of andere ernstige problemen kunt u een beroep op hem doen. Wilt u een ziekenhuis opname ook altijd aan hem doorgeven?! De ouderlingen doen het reguliere bezoekwerk, in de regel samen met een bezoekbroeder. Zij proberen eens in de 3 à 4 jaar bij alle mensen in hun sectie een bezoek af te leggen.

Voorbede
Omzien naar elkaar mag binnen de gemeente van Christus ook betekenen dat we bidden met en voor elkaar. Deze voorbede heeft ook een functie in de zondagse kerkdiensten van de gemeente. In de regel worden daar de mensen genoemd die in een ziekenhuis verblijven, tenzij de betrokkene heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen. Mensen die ziek thuis verblijven worden in de regel niet bij name genoemd, tenzij betrokkene daar om heeft gevraagd. Er mag enorm veel kracht van het gebed van de gemeente uitgaan. Aarzelt u niet om, wanneer u daar behoefte aan hebt, de voorbede te vragen!!!


Ichthus Bezoekwerk
Een groep van vooral vrouwelijke vrijwilligers verzorgt het extra bezoekwerk bij de oudere leden van de wijkgemeente. Ook wanneer iemand thuis is gekomen uit het ziekenhuis brengen zij een bezoekje. Mensen die nieuw zijn komen wonen in de wijk, worden ook opgezocht.
Op deze manier wordt aandacht gegeven aan elkaar en mogen zij tot steun zijn voor vele mensen.
Bovendien verzorgt deze werkgroep de wijkmiddagen, samen met de wijkpredikant.