Weekbericht 2018-20

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Verantwoording

  • €21 aan bonnen via de brievenbus Melkweg voor Belarus.

Pinksteren

Zondag is de dag waarop we gedenken dat de Heilige Geest is gekomen. In de Bijbel staat dat Hij wordt uitgestort, uitgegoten. Profeten hadden het aangezegd, de Heere Jezus had Hem met  Naam en Toenaam aangekondigd. De Trooster, Hij zal u in al de Waarheid leiden. Hij zal het uit het Mijne nemen en U verkondigen. Hij komt met grote overmacht. Overstelpend. Een onbeschrijfelijke kracht komt openbaar in het handelen van de Heilige Geest. Hij komt om de stad mensenziel in te nemen.

De dichter Gerrit Achterberg schreef:

Ontvang den vlam des Heeren:
Hij heeft u rijp bevonden
Om midden in uw zonden
Van Hem te profeteren.

De diensten met Pinksteren

Ook een vermanend woord in deze week. We kennen een eerste en een tweede Pinksterdag. De discussie laait op of we die tweede dag niet kunnen afschaffen. Sommigen willen dan Bevrijdingsdag als een vaste vrije dag en anderen Suikerfeest een vrije dag geven. In deze overwegingen is het woordje vrij het steekwoord. Immers de betekenis van Pinksteren is in Nederland al een halve eeuw bij het grote deel der natie onbekend. Of we de Pinkstermaandag houden als een vrije dag? Ik weet het niet. Daar lig ik ook niet wakker van. Maar waar ik wel wakker van lig is dat de kennis van het werk van de Heilige Geest in de gemeente van Christus onbekend is geworden. Dat we steeds meer spreken over geest met een kleine letter. Dat de geest van de mensen in alles de voorrang krijgt boven het werken van de Heilige Geest. En als er over de Geest gesproken wordt dan gaat het doorgaans over de gaven van de Geest, die de gelovige mens ontvangt en waarmee hij aan het werk moet. Laat voor ons het onderwijs in de Schriften boven alles gaan. Lees in uw Bijbel. Hoor het Woord in de prediking. Verslap niet in uw kerkgang. In de samenkomst van de Gemeente bent u in de werkplaats van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest wordt uitgestort wordt Petrus op zijn voeten gezet om te preken, om de opgestane Heere Jezus, te verkondigen aan mensen, die Hem door hun zonden gekruisigd hebben. (Lees Handelingen 2 van het begin tot het eind in één keer.) En zo ontstaat de gemeente en zo blijft de gemeente bestaan.

Zending in Albanië

U hebt al heel wat keren in de kerkbode kunnen lezen over het werk in Albanië. Het thuisfront-comité zorgt er voor dat de stukjes van hen verschijnen en ook op andere wijze kon u kennis nemen van het werk dat zij mogen doen. Als 26 jaar wordt er in de plaats waar zij werken ook door andere Nederlanders zendingswerk gedaan. Vanuit Huizen werken daar mensen. Ze hebben hun gaven en goed mogen inzetten voor een kindertehuis en ook voor diaconale doelen in het dorp Mushqeta en het omliggende gebied. (www.albaniecomite.nl) Het is uitgegroeid tot een stichting die met het Woord omziet naar wezen en weduwen, misdeelden en achtergestelden in een arm land. Door vrienden in de gemeente zijn we met dit werk in aanraking gekomen. We delen soms ook goederen die we voor humanitaire hulp krijgen aangeboden met hen. Broeders die bij het werk van Charité betrokken waren en zijn, deden een hulptransport naar Albanië. Het was het jaar dat een bekende voor ons in Belarus zo plotseling stierf. In de maand mei hopen mijn vrouw en ik mee te gaan op een bezoek in Mushqeta. We hopen daar ook hen te ontmoeten en iets van hun werk te zien.

Bijbeluur Duinrand

Het zal nog niet de laatste keer zijn, maar het lijkt wel op te schieten dat we met het Bijbeluur naar de vernieuwde locatie in de Nolensstraat kunnen verhuizen. We zijn dus woensdag 23 mei D.V. nog in de Waterboslaan, Rijnsburg. Aanvang 10.30 uur. We hopen de ouderen te ontmoeten. We lezen de Bijbel, zingen een aantal verzen en er is een meditatie. Broeder van Dijk en zijn vrouw verzorgen de boekjes en mijn vrouw gebaart het gesprokene voor Annie van Duijn. U bent ook welkom! Om 10 uur is er koffie.

Zondag Trinitatis

Op 27 mei hoopt voor onze wijk in het Maranathacentrum voor te gaan Ds. H.G. van Ziel uit Waarder. Het is de zondag na Pinksteren vanouds gebruik in de kerk in het bijzonder te belijden dat God, drie-enige God is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Aan die belijdenis hangt de zaligheid van de kerk. De geloofsbelijdenis van Athansius achter in uw kerkboek schrijft er in hoge taal over.

Tenslotte

We wensen u, mijn vrouw en ik, gezegende Pinksterdagen toe. Vol van het werk van de Heilige Geest. En u weet waar hij werken wil: Hij brengt Christus in het gewaad van Zijn Woord in Zijn huis.

JG