Weekbericht 2018-19

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Verantwoording

  • Mevr. G.A. Geene ontving € 20 wv. 10 voor de kerk en 10 voor ZOA. 

Zondag

In de avonddienst in de Nieuwe Kerk komt zondag 51 van de HC aan de orde. De catechismus spreekt over ons gelovigen als arme zondaren. Mensen met zonde en misdaden en een verdorven hart. Verkeerdheid en slechtheid. Slechts de verzoening door het offer van Christus is grond voor vergeving. Nooit en te nimmer kan iets van ons verzoening met God teweeg brengen. We blijven arme zondaren. Verantwoordelijk voor onze daden. Het gebed om vergeving brengt ons elke keer weer op de plek waar de Heere ons wil hebben.

Bedelaars aan de genadetroon. Wir sind Bettler! Hoc est verum. Wij zijn bedelaars. Dat is waar zei Luther. En bedelaars worden zalig. Ze leven van het volbrachte werk van Christus!

Bijeenkomst wijkteams

17 mei is er weer een ontmoeting met de wijkteams. We verwachten alle teamleden van alle teams. U kreeg al, of krijgt  nog een uitnodiging. Niet ieder heeft email, dan duurt het soms even langer. We hopen op een goede ontmoeting.

Tenslotte

In mei leggen alle vogels een ei. Ik las ook: behalve de koekoek en de spriet, die leggen in de mei maand niet. Weerspreuken en dergelijke zijn er veel. Maar de meimaand spreekt ook een andere taal. Guido Gezelle gaf er woorden aan in het volgende gedicht.

De Meimaand, in zijn blij gewaad,  
weêr overal te blinkenstaat,  
vol groene, en versche blâren;
o mensch, wat zal 't hierboven zijn,  
wat zal 't in 's hemels hoven zijn?
Dat zal u, zal u varen!

Vergeet toch uwen Schepper niet,  
als g' hier Zijn' schoone Meimaand ziet,  
en tracht Hem niet te onteeren,  
in woord of werk, 't zij vroeg of laat,  
maar peist hoe dat 'thierboven gaat,  
in 't eeuwig huis des Heeren!

't En duurt hier niets, hoe lief en schoon
't mag heeten; maar, de hemelkroon
zal nimmermeer verslenzen:
verdient dan dat gij hebben meug't
des hemels onverwelkte vreugd,  
ver boven de aardsche grenzen!

Verdient, die oud of jong nu zijt,  
en hier een' stonde lang verblijdt
uw arem sterflijk herte,  
dat 't geen gij doet of laat nadien
u altijd moge blijven blijen,  
en dat 't u nooit en smerte!

Gezegende zondag,

JG