Weekbericht 2018-11

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Onze zieken

We dragen alle zieken op aan de troon der genade. Ook de mensen in de beide DSV-tehuizen, maar ook in de Wilbert en Overduin. En hen die deze mensen verzorgen en omringen. Geen beter thuis, dan onder de hoede van de Arts aller zielen.

Verantwoording

  • De broeders C.A. de Vreugd en J. Verdoes ontvingen € 10 voor de wijk;
  • De broeders J. van Vliet en G.J. Zwanenburg ontvingen € 10 voor de wijk;
  • Mevrouw R. Honders ontving € 10 voor het damescomite;
  • Ds. Geene €10 voor de wijk.

Catechese

De gezamenlijke afsluiting in het Anker is op dinsdag 20 maart. Daarover wordt verder nog in de kerkbode informatie gegeven. Ik wil de ouders van de jongste groep erop attenderen dat zij ook worden uitgenodigd! 

Lidmatenkringen

Beide kringen komen samen op 22 maart D.V. Ik hoop dat u dan allemaal in de gelegenheid bent. Het onderwerp is: Volharden in de gebeden. Ik schrijf er boven: "de strijd". Hand. 2: 42d en Efeze 6: 10 - 20. We beginnen om 20.00 uur in een van de zalen van de Pniëlkerk. Komt allen!

Calvijnkring

Vrijdag 16 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten. De vorige keer ging het vanwege te veel afzeggingen niet door. We hebben gelezen Boek III, hoofdstuk 4. Het is een moeilijk hoofdstuk, maar we lezen het in het licht van hoofdstuk 3. De laatste keer werd er al gezegd, we kunnen het nog wel een keerlezen. In het licht van het beschrevene in 4 kijken we dan vast nog terug. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie. Hartelijk welkom.

Chr. Gem. Koor Immanuël

Vrijdag 23 maart hoopt Immanuël een concert te geven in de Immanuëlkerk in Rijnsburg. Ze voeren dan het oratorium "Van liefde ongekend" van Johan Bredewout uit. De teksten zijn aangevuld en ook andere liederen toegevoegd. Elders leest u ongetwijfeld meer over dit concert. Ik heb de eer de verbindende teksten te zeggen. Wordt vast een mooie avond.

Paaswijkavond

Dinsdag 27 maart hopen we onze wijkavond te houden. Medewerking wordt verleend door het Pniël-Quartet, bestaande uit twee vaders en van iederéén van hun dochters. Er is een liederenblad met Passie- en Paasliederen.

U bent allemaal uitgenodigd. Het is een avond voor jong en oud. Ieder wordt uitgenodigd. We beginnen om 20.00 uur. 

Paaswijkmiddag

De Paasmiddag voor ouderen en anderen die door omstandigheden thuis zijn, wordt dit jaar gehouden op D.V.donderdag 29 maart in de grote zaal van de Pniëlkerk. De zaal is open vanaf 14.00 uur en we hopen om 14.30 uur te beginnen.

We zingen met elkaar Passie- en Paasliederen. Ik hoop een meditatie te houden. Mijn vrouw hoopt een paasverhaal te vertellen en we hebben met elkaar een gezellige maaltijd. We luisteren naar de Zanggroep.

Wijkbewoners worden hier voorpersoonlijk uitgenodigd. Niet-wijkbewoners zijn ook welkom, mits zij zich hiervoor opgeven via het telefoonnummer 4076221. I.v.m. de bestellingen verzoeken wij vriendelijk dit uiterlijk op maandag 26 maart a.s. te doen.

Hartelijk welkom!

Paasgroet

Door de kerkenraad en het damescomité wordt zaterdag 24 maart een Paasgroet bezorgd bij de ouderen in de wijkgemeente. Deze worden rondgebracht vanaf 10.00 uur en het zou prettig zijn als ze deze attentie persoonlijk aan u kunnen overhandigen.

Tenslotte

In de dankzeggingspreek van ds. Lugthart ging het over de ogen van de Heere Jezus en het berouw van Petrus, nadat hij Zijn Heiland had verraden. De blik van de Heiland riep het berouw bij Petrus wakker. In de Mattheuspassion van J.S. Bach klinkt het koraal (vertaling):

Ook al mocht ik van U zijn afgedwaald,  
toch keer ik mij opnieuw tot U;
want uw Zoon bracht ons verzoening; 
door zijn angst en stervenspijn. 
Mijn schuld ontken ik niet; 
maar uw genade en welwillendheid; 
is veel groter dan de zonde,  
die zich immer in mij bevindt.

De Dordtse Leerregels zeggen: Deze dood van den Zone Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden; van oneindige krachten waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der gansewereld. Het grootste en belangrijkste dat er in deze wereld heeft plaatsgevonden is de overgave van de Zoon des Mensen door de Vader tot redding van de wereld. Wat is het een ongekende genade deel te mogen hebben door het geloof aan deze Christus! In Hem het Hoofd en in ons Zijn leden.

Gezegende 6de lijdenszondag

JG