Weekbericht 2018-10

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Onze zieken

Mevr. Ruwaard kreeg verschillende onderzoeken enbehandelingen. Het lijkt er op dat de antibiotica aanslaat. Nu moet ze gaanbewegen. Maar op haar hoge leeftijd is dat natuurlijk niet gemakkelijk. Webidden haar kracht en vertrouwen van de Heere toe.

De griepgolf is nog niet geweken.Uitzieken en rustig aan doen is niet gemakkelijk, maar lijkt wel de besteremedie. Br. P. van der plas werd met goed gevolg behandeld, maar de nabehandelingen geven hem veel vervelende bijwerkingen. We hopen dathij weer mag opknappen en aansterken.

We wensen alle zieken van harte sterktetoe.

Verantwoording

  • De broeders J. Hoek en J. van Egmond ontvingen € 20 voor de wijk;
  • Mevrouw M. de Jong ontving € 10 voor het damescomite.

Herinnering Bezinningsavond

Donderdag 8 maart is dan weer de bezinningsavond i.v.m. debediening van het Heilig Avondmaal. De bezinningsavond is in het Anker. Allenweer hartelijk welkom. 19.45 koffie. Aanvang 20.00 uur. Een uurtje.

Heilig Avondmaal

Zondag staat de tafel van het verbond aangericht. Dit is eenzinvolle manier van zeggen. De dis van het verbond. Natuurlijk kunnen we ookspreken van de maaltijd des Heeren. Of van het Avondmaal van de Heere. In onsformulier hebben de vaderen het Avondmaal geplaatst in het kader van degeloofsversterking. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot ditgenadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens Zijn laatste Avondmaal hetbrood, dankte, ... (zie formulier) Zo staat het Avondmaal ook in direct verbandmet de Doop en de belijdenis van het geloof. In de Belijdenis van het geloofbeamen we de belofte van God in de Doop, en dit geloof wil de Heere in hetAvondmaal versterken. We geloven dat het een sacrament is, een middel dat deHeilige Geest wil gebruiken om het geloof in ons te versterken. Het uiterlijkemiddel gebruikt Hij om innerlijk, in ons hart te werken. Het is niet eenoffermaaltijd, waarin wij iets offeren aan de Heere. Wat we meebrengen aan detafel zijn gaven om te delen van dat wat we hebben ontvangen. Van onszelf zijnwe niet meer dan arme zondaren die van genade moeten leven.

Catechese

Volgende week is er i.v.m. de biddag geen catechese. De jongevrienden (en ook hun ouders natuurlijk) worden woensdag verwacht in de kerk. Degezamenlijke afsluiting in het Anker op dinsdag 20 maart. Daarover wordt verdernog in de kerkbode informatie gegeven. Ik wil de ouders van de jongste groeperop attenderen dat zij ook worden uitgenodigd! 

Lidmatenkringen

Ik heb bij het maken van het rooster niet goed opgelet. Het lijktme niet goed om in de week van biddag ook nog een lidmatenkring te houden. Voorde vele moeders in de kring is dat geen goed moment. Daarom combineren we debeide kringen nog een keer op 22 maart D.V. Ik hoop dat u dan allemaal in degelegenheid bent. Het onderwerp is: Volharden in de gebeden. Ik schrijfer boven: "de strijd". Hand. 2: 42d en Efeze 6: 10 - 20.

Calvijnkring

Vrijdag 16 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten. De vorige keerging het vanwege te veel afzeggingen niet door. We hebben gelezen Boek III, hoofdstuk 4. Het is een moeilijk hoofdstuk, maar we lezen het in het licht vanhoofdstuk 3. De laatste keer werd er al gezegd, we kunnen het nog wel een keerlezen. In het licht van het beschrevene in 4 kijken we dan vast nog terug. Webeginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie. Hartelijk welkom.

Tenslotte

Het was prachtig in Noord-Holland. Duizenden ganzen en anderetrekvogels in de velden onderweg naar Hoorn. Straks stijgen ze weer op envliegen naar het noorden. Sommigen broeden rond de poolcirkel. We kwamen aan ineen zaaltje met nog geen twee dozijn mensen. Ze komen iedere zondag uit Hoornen omgeving naar de evangelisatiepost. Dankbaar voor de grazige weide van hetWoord van God. Een uithoek in "christelijk" Nederland. We bidden dat deverkondiging van het Evangelie ook daar vrucht mag dragen.

De evangelist Albert van der Bragt werkt ook bij Trans WorldRadio. Daar gaat het evangelie via de ether naar niet te bereiken gebieden. Zoworden de mensen daar toch bereikt. Het Evangelie komt overal, omdat God datwil. Hij zet uit mensen-min, een onvruchtbare in een huisgezin. Dat is hetevangelie van de verkiezende God. Lof zij de Vader en de Zoon en de HeiligeGeest.

Die God roept ook u en jou: Kom naar Mij toe, die vermoeid enbelast bent. Ik zal u rust geven.

Gezegende zondag,

JG