Weekbericht 2018-10

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Onze zieken

De griepgolf is nog niet geweken. Uitzieken en rustig aan doen is niet gemakkelijk, maar lijkt wel de beste remedie. We wensen alle zieken van harte sterkte toe.

Verantwoording

  • De broeders J. Hoek en J. van Egmond ontvingen € 20 voor de wijk;
  • Mevrouw M. de Jong ontving € 10 voor het damescomite.

Herinnering Bezinningsavond

Donderdag 8 maart is dan weer de bezinningsavond i.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal. De bezinningsavond is in het Anker. Allen weer hartelijk welkom. 19.45 koffie. Aanvang 20.00 uur. Een uurtje.

Heilig Avondmaal

Zondag staat de tafel van het verbond aangericht. Dit is een zinvolle manier van zeggen. De dis van het verbond. Natuurlijk kunnen we ook spreken van de maaltijd des Heeren. Of van het Avondmaal van de Heere. In ons formulier hebben de vaderen het Avondmaal geplaatst in het kader van de geloofsversterking. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens Zijn laatste Avondmaal het brood, dankte, ... (zie formulier) Zo staat het Avondmaal ook in direct verband met de Doop en de belijdenis van het geloof. In de Belijdenis van het geloof beamen we de belofte van God in de Doop, en dit geloof wil de Heere in het Avondmaal versterken. We geloven dat het een sacrament is, een middel dat de Heilige Geest wil gebruiken om het geloof in ons te versterken. Het uiterlijke middel gebruikt Hij om innerlijk, in ons hart te werken. Het is niet een offermaaltijd, waarin wij iets offeren aan de Heere. Wat we meebrengen aan de tafel zijn gaven om te delen van dat wat we hebben ontvangen. Van onszelf zijn we niet meer dan arme zondaren die van genade moeten leven.

Catechese

Volgende week is er i.v.m. de biddag geen catechese. De jongevrienden (en ook hun ouders natuurlijk) worden woensdag verwacht in de kerk. De gezamenlijke afsluiting in het Anker op dinsdag 20 maart. Daarover wordt verde rnog in de kerkbode informatie gegeven. Ik wil de ouders van de jongste groep erop attenderen dat zij ook worden uitgenodigd! 

Lidmatenkringen

Ik heb bij het maken van het rooster niet goed opgelet. Het lijkt me niet goed om in de week van biddag ook nog een lidmatenkring te houden. Voor de vele moeders in de kring is dat geen goed moment. Daarom combineren we de beide kringen nog een keer op 22 maart D.V. Ik hoop dat u dan allemaal in de gelegenheid bent. Het onderwerp is: Volharden in de gebeden. Ik schrijfer boven: "de strijd". Hand. 2: 42d en Efeze 6: 10 - 20.

Calvijnkring

Vrijdag 16 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten. De vorige keer ging het vanwege te veel afzeggingen niet door. We hebben gelezen Boek III, hoofdstuk 4. Het is een moeilijk hoofdstuk, maar we lezen het in het licht vanhoofdstuk 3. De laatste keer werd er al gezegd, we kunnen het nog wel een keerlezen. In het licht van het beschrevene in 4 kijken we dan vast nog terug. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie. Hartelijk welkom.

Tenslotte

Het was prachtig in Noord-Holland. Duizenden ganzen en anderetrekvogels in de velden onderweg naar Hoorn. Straks stijgen ze weer op envliegen naar het noorden. Sommigen broeden rond de poolcirkel. We kwamen aan ineen zaaltje met nog geen twee dozijn mensen. Ze komen iedere zondag uit Hoornen omgeving naar de evangelisatiepost. Dankbaar voor de grazige weide van hetWoord van God. Een uithoek in "christelijk" Nederland. We bidden dat deverkondiging van het Evangelie ook daar vrucht mag dragen.

De evangelist werkt ook bij Trans WorldRadio. Daar gaat het evangelie via de ether naar niet te bereiken gebieden. Zoworden de mensen daar toch bereikt. Het Evangelie komt overal, omdat God datwil. Hij zet uit mensen-min, een onvruchtbare in een huisgezin. Dat is hetevangelie van de verkiezende God. Lof zij de Vader en de Zoon en de HeiligeGeest.

Die God roept ook u en jou: Kom naar Mij toe, die vermoeid enbelast bent. Ik zal u rust geven.

Gezegende zondag,

JG