Weekbericht 2018-07

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Onze zieken

Ik hoop dat de grieppatiënten in de Duinrand weer op de been zijn.Ik kreeg geen bericht van ziekenhuisopnames. Alle zieken van harte beterschapgewenst. En u weet het: bij ziekenhuisopname ook de dominee even berichten. Ikwil een herder zijn, maar ben geen herdershond.

Geboorte Marlijn

2 februari werd Marlijn geboren. De dochter van Peter en EstherKuijt. Ze wonen samen in de Kuyperstraat 49. We willen Esther en peter vanharte feliciteren met de geboorte van hun kleine meisje. Het is overigens eenflinke meid, deze nieuwe wereldburger. We wensen jullie toe haar te vertellendat ze ook bestemd is een hemelburger te zijn en dat God de Heere haar allesbelooft te schenken wat ze nodig heeft om voor Hem te leven. Ga met Gods zegenhaar voor op het pad des levens en leg haar dag aan dag in de handen van deHeere. De wereld zal haar niet van de Heiland vertellen en onze leefomgeving issteeds meer doordrenkt van het vooruitgangsgeloof van de vorst der duisternis.Wat heerlijk dat ze het teken van Gods eeuwige verbond der genade magontvangen, om jullie en haar dagelijks te herinneren aan Zijn belofte.

Verantwoording

  • De broeders J. Hoek en J. van Egmond ontving € 10 voor de wijk;
  • De broeders J. van Vliet en G.J. Zwanenburg ontving € 10 voor de wijk.
  • Via de brievenbus €20 werelddiakonaat.

Calvijnkring

Vrijdag 23 feb. 2018 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We lezenBoek III, hoofdstuk 4. Het is een moeilijk hoofdstuk, maar we lezen het in hetlicht van hoofdstuk 3. De laatste keer werd er al gezegd, we kunnen het nog weleen keer lezen. In het licht van het beschrevene in 4 kijken we dan vast nogterug. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie.

Informatie over deze kring vindt u op calvijnkring.blogspot.nl . Ukunt daar de te lezen teksten downloaden. En ook andere informatie lezen.Hartelijk welkom.

Herinnering Wijkavond

Donderdag 15 feb. hopen we elkaar weer te ontmoeten op onzewijkavond. Ik wilde iets vertellen over de reformator Philippus Melanchton enaandacht besteden aan wat hij geschreven heeft over de verhouding van Woord enGeest in de prediking. Aanvang 20.00 uur in de wijkzaal van de Pniëlkerk. Allenweer hartelijk welkom.

Jonge Lidmatenkring

Op donderdag 22 feb. D.V. hopen weelkaar weer te ontmoeten in de keukenzaal van de Pniëlkerk. Aanvang 20.00 uur.We lezen: Hand. 2: 42c en 1 Cor. 11: 17 - 34. Het thema voor deze avond is:Volharden in de breking van het Brood. "Concentratie en Communicatie". Allenweer hartelijk welkom.

Damescomité

Nu de bijeenkomsten rond de Paasdagen dichterbij komen, willen weweer bij elkaar komen om de voorbereidingen daarvoor te bespreken. Er zijn tweedata gepland: vrijdagmorgen 2 maart of dinsdagmorgen 6 maart. Graag deze weekeen reactie via de mail. Zo kunnen we proberen met zoveel mogelijk damesaanwezig te zijn. Hartelijke groet, G.A. Geene - de Haan (gageene@gmail.com).

Zondag

Onze wijk heeft zondagavond dienst in de Nieuwe kerk. We gavenzondag in de extra collecte voor de restauratie van de binnenkant van ditGodshuis. Laten we voortdurend bedenken dat ook wij van binnen vernieuwd moetenworden. Dat kost geen cent, dat is vanwege de pure genade van de Heere gratiste verkrijgen. Hij schenkt het weg. Kom erom in Zijn huis en geloof hetEvangelie. De belofte van God. Het Evangelie is niet dat u een kind van Godbent, maar dat Jezus om u een kind van God te maken alles verworven heeft aanhet kruis van Golgotha. Hij betaalde de hemelhoge schuld en droeg de eeuwigestraf. En dat is genoeg ook voor uw en jouw schuld en straf. En het Evangelieis óók dat de Heilige Geest u wil geven het ware geloof om de belofte van Godvan harte te geloven. Daar word je een nieuw mens van. Daar word je doorwedergeboren. Dat doet God. Blijf niet thuis, maar hoor het Woord en laat uzaligmaken. Laat u redden. Op de begrafenis van Willem Kuijt raakten me dewoorden: Nog is het tijd, de Heer heeft genade! 

Tenslotte

Gezegende zondag,  
JG