Weekbericht 2018-06

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Onze zieken

Br. J. van der Boon is weer in zijn eigen huis.Dankbaar dat hij zijn verjaardag mocht vieren en nu ook weer thuis mocht komen.Hoewel de pijn in zijn voet, in het bijzonder tijdens het dialyseren, nietvoorbij is, kan hij het dragen. We zijn dankbaar dat de Heere hem gespaard enbewaard heeft. Br. P.J. van der plas werd opnieuw geopereerd.En vandaag kreeg hij de uitslag van de kweek. De dokter kon melden dat er geenkwade dingen waren gevonden. Dat geeft een grote opluchting en maakt dankbaar.We wensen broeder Piet van harte een spoedig herstel. Ik hoorde en merkte dater veel zieken waren in de Duinrand. We waren maar met een klein ploegje op hetBijbeluur. We wensen jullie beterschap. De Heere zegene jullie en alle ziekenthuis of elders verpleegd.

Willem Kuyt

Maandag 5 februari overleed op 83-jarige leeftijd Willem Kuijt. Aleen poosje begon hij dingen te vergeten. De laatste tijd zette zich dat door.Maar toen kwam er ook een levensbedreigende kwaal openbaar. Hij kon dat nietbegrijpen. De laatste maand ging het heel snel. Steeds meer had hij hulp nodigbij alles. De laatste paar dagen zette de ziekte zich door en zondagmorgen nam hijvan al zijn kinderen afscheid. Het was bijzonder om te zien dat ondanks alleszijn getuigenis helder mocht klinken. De worstelingen waren er. Wie kan ookafscheid nemen als we al 50 jaar door de band van liefde en trouw verbondenzijn? Wie kan zijn kinderen loslaten? Slechts genade van de Heere kan onsdaarin troosten. En wat mogen we dan als nabestaande dankbaar zijn als eengetuigenis aangaande de Heere Jezus en Zijn offer uit de mond van onze man envader mag klinken. Voor zuster Kuijt en haar kinderen komt het gemis. De Heerezij jullie allen goed en nabij. Hij trooste jullie met Zijn genade.

Verantwoording

  • Broeder W. Guijt ontving € 25 voor de wijk;
  • Mevrouw R. Honders ontving € 10 voor het damescomite;
  • Mevrouw M. de Jong ontving € 20 voor Woord en Daad;
  • Ds. Geene €10 voor de wijk;
  • Ds. en mevr. Geene €100 wv. 50 wijk en 50 Belarus.

Calvijnkring

Vrijdag 23 feb. 2018 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We lezenBoek III, hoofdstuk 4. Het is een moeilijk hoofdstuk, maar we lezen het in hetlicht van hoofdstuk 3. De laatste keer werd er al gezegd, we kunnen het nog weleen keer lezen. In het licht van het beschrevene in 4 kijken we dan vast nogterug. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie. Informatie over deze kring vindt u op calvijnkring.blogspot.nl . Ukunt daar de te lezen teksten downloaden. En ook andere informatie lezen.Hartelijk welkom.

Herinnering Lidmatenkring

Op donderdag 8 feb. D.V. hopen weelkaar weer te ontmoeten in de keukenzaal van de Pniëlkerk. Aanvang 20.00 uur.We lezen: Hand. 2: 42c en 1 Cor. 11: 17 - 34. Het thema voor deze avond is: Debreking van het Brood. "Concentratie en Communicatie". Allen weer hartelijkwelkom.

Jonge Lidmatenkring

Voor de jongeren hier vast de datum. Donderdag 22februari D.V.

Wijkavond

Donderdag 15 feb. hopen we elkaar weer te ontmoeten op onzewijkavond. Ik wilde iets vertellen over de reformator Philippus Melanchton enaandacht besteden aan wat hij geschreven heeft over de verhouding van Woord enGeest in de prediking. Aanvang 20.00 uur in de wijkzaal van de Pniëlkerk. Allenweer hartelijk welkom.

Zondag

Onze wijk heeft zondagavond dienst in de Ichthuskerk. Zondagbeginnen de lijdensweken. Overdenking van het lijden en sterven van de HeereJezus. 7 weken stilstaan bij het kruis van de Heere Jezus en Zijn weg daarheen.Maar met de nadruk op wat het voor ons betekent en welke vrucht Zijn lijden ensteven voor ons draagt. Dan alleen begrijpen we iets van de weg die de Heilandis gegaan. Imitatie van Zijn weg brengt ons niet tot God, maar geloof dat weet:dat alles deed Hij voor mij! Brengt ons tot gemeenschap met Hem en de Vaderdoor de Heilige Geest. Dat is wat een mens nodig heeft op reis door dit levennaar de ontmoeting met Christus op de rechterstoel. Dan worden we getroost: inalle droefenis en vervolging mag ik met een opgericht hoofd even Dezelfde, diezich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mijweggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel verwachten, Hij zal Zijn enmijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenentot zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid.

Tenslotte

Wat een bedrag aan toezeggingen konden de broeders ouderlingenmelden. Bijna €900.000. Als de opbrengst net als afgelopen jaar dan ook nogmeevalt, wordt dat bedrag ruimschoots gehaald. De verkondiging van hetEvangelie is gratis, maar het kost wel alles. De Heere en Zijn dienst zijnalles waard. Wat een wonder als we dat mogen beseffen. Zingen: "neem mijnzilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud" is nog weer wat anders danhet in de praktijk brengen. Een wonder als we genade nodig hebben om de Heerete geven wat Hem toekomt.

Gezegende zondag.
JG