Weekbericht 2018-02

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Verantwoording

  • Broeder W. Guijt ontving € 10 voor de wijk;
  • Mevrouw M. de Jong ontving € 10 voor het damescomite;
  • De collecte van de kerstwijkmiddag bracht € 292, 10 op;
  • De collecte van de kerstwijkavond bracht € 234, 90 op;
  • Broeder C.A. de Vreugd ontving € 40 bij de kerstuitdeling;
  • De collecte van de lidmatenkring bracht € 36 op;
  • Mevr. Geene €20 Leerstoelfonds GB;
  • Mevr. Geene €5, €10 en €20 voor de wijk.

Herinnering gezamenlijke lidmatenkring

Op 11 januari hopen we elkaar te ontmoeten op de lidmatenkring. Hetis dan een gezamenlijke avond van de beide kringen. We gaan verder met onsthema De gemeente van Christus en ik. Deze avond willen we nadenken overvolharden in de gemeenschap. Onderwerp: "de gereformeerde gemeente".Schriftgedeelte: 1 Petrus 3: 1 - 10. Allen hartelijk welkom. 

Herinnering Calvijnkring

Vrijdag 12 jan. 2018 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We lezenBoek III, hoofdstuk 1 - 2. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie. Informatie over deze kring vindt u op calvijnkring.blogspot.nl . Ukunt daar de te lezen teksten downloaden. En ook andere informatie lezen.Hartelijk welkom.

Wijkavond

Donderdag 18 jan. Hopen we onze volgende wijkavond te houden. In deserie over de reformatoren dit maal een bijdrage over Ulrich Zwingli. Een onderons wat onbekende reformator. Ik wil proberen iets over zijn leven alsreformator voor het voetlicht te brengen en enige aandacht schenken aan zijngedachten over de verzoening. U bent weer hartelijk welkom in de wijkzaal vande Pniëlkerk. Donderdag 18 januari om 20.00 uur.

Zondag

Onze wijk heeft zondagmorgen dienst in de Nieuwe Kerk. De Heiligedoop zal dan bediend worden aan de dochter van broeder en zuster Meijvogel -van der Weerd, uit de Elleboogstraat. Een goede reden om weer herinnerd teworden aan uw eigen doop en uw belijdenis te herhalen voor het aangezicht vanGod en ook om het echtpaar te omringen als zij voor Gods aangezicht hunja-woord geven en de kleine het teken van Gods verbond mag ontvangen. Bedenkaltijd dat de heilige Doop een middel is dat de Heilige Geest wil gebruiken omhet geloof te versterken. Hij zet ons een bril op, waardoor we des te beter debeloften van God mogen verstaan en begrijpen. En daardoor wil de Heilige Geest onstoe-eigenen wat ons in Christus geschonken is. Dus voor heel de gemeente eenhoogtijdag! In de avond hoop ik voor te gaan in Nieuwe Tonge.

 Tenslotte

Hartelijk dank voor alle goede wensen die we per post van u mochtenontvangen. Het was ook een goed moment zondagavond na de dienst in Maranatha.Onder het genot van een heerlijk kopje koffie van koster Varkevisser hadden wegelegenheid om elkaar de hand te drukken en heil en zegen te wensen. Nu hopenwe weer van zondag tot zondag voort te gaan. Het is een korte tijd tot delijdensweken beginnen. 22 Maart is de vroegst mogelijke Paasdatum, maar 1 Aprilzoals dit jaar is ook vroeg. 20 mei hopen we Pinksteren te vieren. Ik hoopvoort te gaan met de prediking uit het Johannes evangelie. En de woorden van deevangelist begeleiden ons:  Jezus nuheeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat ugelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

Hartelijke groet,

JG