Weekbericht 2018-02

Pniëlkerk
Datum:
Groep:

Onze zieken

We denken Annemarie van Rijn. Mevr. van Dijk, in de Hospice in Salem. Broeder Jan van der Boon die tijdelijk in de Parlevliet verblijft. Carin Bouwman - Star mocht na een operatie van 4, 5 uur weer uit de narcose bijkomenen zal nu lange tijd nodig hebben weer te herstellen. Mevr. Oliemans -Wassenaar, Schimmelpenninckstraat mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis enwe hopen op herstel. Dhr. G. C. van Duijn wacht nogop een operatie. Mevr. Freke - van der Plas verblijft tijdelijk in Salem. Ik hoorde niet van nieuwe ziekenhuisopnames. We wensen de zieken Gods nabijheid te ervaren in de moeilijke tijden die zij door maken.

In memoriam Alie Bokaie

Al vaker noemde ik ook hier de naam van broeder Bokaie. Een 82-jarige man van Iraanse geboorte en sinds 20 jaar in Nederland. 2de Kerstdag is broeder Bokaie in het LUMC overleden. Broeder Bokaie deed belijdenis van het geloof in Waddinxveen in het midden van de jaren 90. Sindsdien ging hij heel wat dalen van zorgen en moeiten door. De jaren dat we hem kenden kon hij niet spreken door afasie. Maandelijks ontmoeten we elkaar in het Bijbeluur in de Duinrand. Het laatste jaar kregen we intensief contact met hem. Ook met zijn vrouw die geregeld in onze diensten komt. Het waren moeilijke weken voor haar en haar twee dochters. Op 30 december is broeder Bokaie begraven. We waren er met de familie tezamen met een groot deel van de kerkenraad. We wensen mevr. Bokaie veel sterkte, juist ook nu haar dochters weer terugkeren naar Canada en Iran. Over de dochter in Iran heeft zij grote zorgen, gezien de onrust en opstanden die daar plaatsvinden en het regime dat nog altijd zeer onderdrukkend is voor christenen. Laten we biddend om haar heen staan.

Verantwoording

  • Broeder W. Guijt ontving € 10 voor de wijk;
  • Mevrouw M. de Jong ontving € 10 voor het damescomite;
  • De collecte van de kerstwijkmiddag bracht € 292, 10 op;
  • De collecte van de kerstwijkavond bracht € 234, 90 op;
  • Broeder C.A. de Vreugd ontving € 40 bij de kerstuitdeling;
  • De collecte van de lidmatenkring bracht € 36 op;
  • Mevr. Geene €20 Leerstoelfonds GB;
  • Mevr. Geene €5, €10 en €20 voor de wijk.

Herinnering gezamenlijke lidmatenkring

Op 11 januari hopen we elkaar te ontmoeten op de lidmatenkring. Hetis dan een gezamenlijke avond van de beide kringen. We gaan verder met onsthema De gemeente van Christus en ik. Deze avond willen we nadenken overvolharden in de gemeenschap. Onderwerp: "de gereformeerde gemeente".Schriftgedeelte: 1 Petrus 3: 1 - 10. Allen hartelijk welkom. 

Herinnering Calvijnkring

Vrijdag 12 jan. 2018 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We lezenBoek III, hoofdstuk 1 - 2. We beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 is er koffie. Informatie over deze kring vindt u op calvijnkring.blogspot.nl . Ukunt daar de te lezen teksten downloaden. En ook andere informatie lezen.Hartelijk welkom.

Wijkavond

Donderdag 18 jan. Hopen we onze volgende wijkavond te houden. In deserie over de reformatoren dit maal een bijdrage over Ulrich Zwingli. Een onderons wat onbekende reformator. Ik wil proberen iets over zijn leven alsreformator voor het voetlicht te brengen en enige aandacht schenken aan zijngedachten over de verzoening. U bent weer hartelijk welkom in de wijkzaal vande Pniëlkerk. Donderdag 18 januari om 20.00 uur.

Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraad benoemde de broeders J. van Egmond, J.Harteveld en C. Hoek totouderling. De broeders van Egmond en Hartevelt hadden redenen om te bedanken.We respecteren die en wensen hen Gods zegen over de beslissing. Het waren goedegesprekken die we met elkaar mochten hebben en voor Gods aangezicht mochtenbrengen. We zijn dankbaar dat broeder Hoek de benoeming mocht aannemen. Indiener bezwaren bestaan tegen zijn benoeming kunnen die tot uiterlijk donderdag 18januari schriftelijk en ondertekent worden ingediend bij de scriba van dewijkgemeente. Indien er geen bezwaren bestaan zal broeder Hoek in de dienst vanzondag 21 jan. D.V. worden bevestigd.

Zondag

Onze wijk heeft zondagmorgen dienst in de Nieuwe Kerk. De Heiligedoop zal dan bediend worden aan de dochter van broeder en zuster Meijvogel -van der Weerd, uit de Elleboogstraat. Een goede reden om weer herinnerd teworden aan uw eigen doop en uw belijdenis te herhalen voor het aangezicht vanGod en ook om het echtpaar te omringen als zij voor Gods aangezicht hunja-woord geven en de kleine het teken van Gods verbond mag ontvangen. Bedenkaltijd dat de heilige Doop een middel is dat de Heilige Geest wil gebruiken omhet geloof te versterken. Hij zet ons een bril op, waardoor we des te beter debeloften van God mogen verstaan en begrijpen. En daardoor wil de Heilige Geest onstoe-eigenen wat ons in Christus geschonken is. Dus voor heel de gemeente eenhoogtijdag! In de avond hoop ik voor te gaan in Nieuwe Tonge.

 Tenslotte

Hartelijk dank voor alle goede wensen die we per post van u mochtenontvangen. Het was ook een goed moment zondagavond na de dienst in Maranatha.Onder het genot van een heerlijk kopje koffie van koster Varkevisser hadden wegelegenheid om elkaar de hand te drukken en heil en zegen te wensen. Nu hopenwe weer van zondag tot zondag voort te gaan. Het is een korte tijd tot delijdensweken beginnen. 22 Maart is de vroegst mogelijke Paasdatum, maar 1 Aprilzoals dit jaar is ook vroeg. 20 mei hopen we Pinksteren te vieren. Ik hoopvoort te gaan met de prediking uit het Johannes evangelie. En de woorden van deevangelist begeleiden ons:  Jezus nuheeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat ugelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

Hartelijke groet,

JG