Wijkbericht 23 augustus 2019

Maranathacentrum
Datum:
Groep:

Bij de diensten.
Ook afgelopen zondagen waren de deuren van alle kerken weer open en mocht overal Gods Woord verkondigd worden. Wat zijn we er toch rijk mee dat dit elke week maar weer kan. Bent u daar ook wel eens stil onder geworden? Wij hopen dat u allen vruchtbare diensten mocht hebben waar dan ook en dat de Heilige Geest in ons allen mag werken.

Meeleven.
Als ik dit bericht schrijf zijn mij geen namen bekend van zieke wijkbewoners. Echter zijn ze er wel. Wij leggen allen in de handen van onze God en bidden voor herstel. De morgenzang eindigt met “Troost allen die in nood en smart tot U verheffen het angstig hart. Maak ons in tegenspoeden stil, hoor ons o God om Jezus Wil.”. Laten wij deze bede in ons hart mee uitspreken.

Vakantie.
Als u deze kerkbode in huis krijgt is de vakantie van onze herder en leraar weer achter de rug. Wij hopen dat hij, samen met zijn gezin, een fijne tijd heeft gehad en weer nieuwe krachten mocht opdoen. Een blik op de kalender leert ons dat het winterseizoen weer aanstaande is. Veel activiteiten en volle agenda’s. vergeet de stille momenten niet.

Tot zondag.
We mochten in de afgelopen weken de diensten met gastpredikanten vullen. Daar zijn we dankbaar voor. Maar dan is het ook weer fijn om weer het vertrouwde geluid van onze eigen dominee te mogen horen. Aanstaande zondag heeft onze wijk dienst in de oude kerk om 18.00 uur. Dan hoopt ds. A.W. van der Plas nog een keer voor te gaan. Op 1 september heeft onze wijk dienst in Pnielkerk om 18.00 uur en dan zal onze eigen predikant weer voorgaan in de voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal.

Ten slotte.
In deze weken van weinig nieuws is het kerkbode bericht dan ook niet lang. Toch wil ik nog even een gedachte met u delen. Het was een preek over Handelingen 3. De genezing van de kreupele. Petrus keek de kreupele doordringend aan. Opeens zag ik de ogen van Jezus toen Petrus hem verloochende. De pijn maar ook de liefde ondanks deze daad van Petrus. Petrus trok hem op met de rechterhand. Ook hier zag ik de hand van Jezus toen Petrus wegzonk in de golven. Zou Petrus hieraan gedacht hebben? En wij? Kunnen wij nog zonder die liefdevolle ogen en zonder die reddende Rechterhand? Indien gij dan heden Zijn stem nog hoort, verhardt u niet maar laat u leiden!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Johan Berkheij