Wijkbericht 18 Mei 2018

Heilige Geest 2
Datum:
Groep:

Van zondag…
Zondagavond ging onze oudpredikant ds. Foppen voor in de Pniëlkerk.
We kregen onderwijs over de vijfde bede van het Onze Vader.
De Heere zegene Zijn eigen Woord.

Meeleven.
We deden voorbede voor mevr. W. van den Eijkel – De Jong uit de Duinrand. Ze moest vorige week plotseling geopereerd worden i.v.m. een tumor, waar ze last van kreeg. Na de operatie was haar situatie enige tijd heel zorgelijk, maar ze mocht toch weer opknappen. Daar ze we de Heere dankbaar voor. Ze verblijft op het moment dat ik dit schrijf nog wel in het Alrijneziekenhuis in Leiderdorp. Ook andere zieken wensen we van harte Gods nabijheid toe.  

Huwelijksjubileum.
Op 17 mei is het 55 jaar geleden dat het echtpaar Van Duijn – Van Duijn elkaar voor het leven trouw beloofde.
We willen dit bruidspaar hiermee van harte gelukwensen.
De Heere is goed. Laten we Hem danken voor alle zegeningen die Hij geeft en gegeven heeft! 

Beleidsplan.
Enige tijd geleden stelden we als kerkenraad ons beleidsplan voor de komende jaren definitief vast. Een beleidsplan helpt om enige focus te houden bij de dingen die je als kerkenraad oppakt en bespreekt. We hebben ervoor gekozen om het kort en bondig te houden en ons te beperken tot het beschrijven van een visie, het benoemen van een aantal aandachtspunten en daaraan gekoppeld een werkplan. Wanneer u het beleidsplan wilt inzien, kunt u het vinden op de website van onze gemeente onder de wijk Maranatha.

Maarten en Gerdien.
Maarten vertelt deze week hoe je als zendingswerker soms blij verrast kunt worden.
Zie de rubriek Zendingsberichten verderop in deze kerkbode.

... tot zondag.
Zondag is het Pinksteren. We gedenken en vieren de uitstorting van de Heilige Geest.
Als Maranathawijk hebben wij ’s avonds dienst in het Maranathacentrum. Het zal een laagdrempelige dienst zijn, met bijzondere aandacht voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking.
Ik hoop dat dat u er niet van weerhoudt om te komen. Ook een eenvoudig woord kan van grote betekenis zijn in het Koninkrijk van God.
We beginnen om 18.00 uur eerst met het zingen van een aantal liederen en hopen dat we daarbij nu wél van de beamer gebruik kunnen maken.
Dat laatste bleek met Hemelvaartsdag op het laatste moment om technische redenen niet te kunnen, waardoor er in allerijl alsnog liederenbladen gekopieerd moesten worden door de koster.
We zingen de liederen ‘Samen in de Naam van Jezus’ en ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest.’
Het thema voor de verkondiging weet ik op dit moment nog niet, maar ik zie uit naar een gezegende dienst, waarbij we de aanwezigheid van de Heilige Geest niet alleen zullen mogen geloven, maar ook mogen ervaren.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of limonade te drinken en even na te praten.
U kunt dan ook de kunstwerken bewonderen die de kinderen woensdag gemaakt hebben tijdens de Street4you-speelmiddag.

Ontvang een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
ds. G. Lugthart