Wijkbericht 12 Januari 2018

Maranatha winter
Datum:
Groep:

Van zondag…
Er liggen verschillende zondagen achter ons en ook op andere dagen kwamen we bijeen in Gods huis. Je zou bijna denken dat het heel gewoon is om naar de kerk te kunnen gaan en het Woord van God te horen. Dat is het niet! Ik hoop van harte dat u in de achterliggende weken echt hebt mogen ophoren van het wonder en de rijkdom van Gods genade. Als wijk mogen we ook om een andere reden met dankbaarheid terugkijken. Afgelopen zondag ontvingen we een nieuwe ouderling in de persoon van br. Floris van der Plas. We wensen hem nogmaals van harte Gods zegen toe en veel liefde, wijsheid en vreugde om het ambt te dragen.

Meeleven.
In de achterliggende weken deden we voorbede voor Jayne Rijnsdam uit Rijnsburg, kleindochter van onze diaken Martin Kuijt. Zij kreeg op Eerste Kerstdag plotseling een hersenbloeding. Dat gaf en geeft veel zorgen, maar we zijn dankbaar dat het naar omstandigheden gelukkig goed met haar gaat.
We noemden ook de naam van br. Joh. van der Plas (Pallas). Hij lag tussen Kerst en Oudejaarsdag een aantal dagen in het ziekenhuis. Het blijft tobben met hem. We bevelen hem en zijn vrouw aan onder Gods hoede. We denken ook aan anderen die ziek zijn of die zich zorgen maken over mensen die hen zo lief en dierbaar zijn. ‘God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.’ (Psalm 46 : 2)

Catechisaties.
Deze week zijn de catechisaties weer begonnen. Voor de jongeren die er misschien nog even niet aan gedacht hadden: zijn jullie er a.s. dinsdag wel weer?

Wijkavond.
Het duurt nog even, maar ik kondig hierbij alvast de wijkavond van deze maand aan. Deze wordt gehouden op D.v. donderdagavond 25 januari.

Vanuit de kerkenraad (1).
Als broeders van de kerkenraad willen we onze nieuwe wijkouderling graag een beetje op weg helpen. Daarom zal hij in de eerste periode samen met andere ouderlingen op huisbezoek gaan. De sectie die br. Van der Plas onder zijn hoede krijgt is de sectie die het langst vacant is. Deze sectie omvat de volgende straten: Stevinlaan, Van der Meerhof, Van der Waalsstraat, Oude ’s-Gravendijckseweg en de oneven nummers van Rijnsoever 159 t/m 199. Als u in een van deze straten woont, heeft u dus nu weer een eigen wijkouderling. Er is nu nog één andere sectie vacant binnen onze wijk. Het lukte nog niet om deze sectie in te vullen, maar we hopen als kerkenraad in onze vergadering van volgende week opnieuw tot een benoeming over te kunnen gaan.

Vanuit de kerkenraad (2).
Als onderdeel van ons nieuwe beleidsplan, wat we volgende week willen vaststellen, willen we ons in de komende maanden als kerkenraad bezinnen op de prediking. Over de zondagse prediking wordt vast veel gesproken. Iedereen heeft er wel een mening over en we horen verschillen tussen de een en de ander. Maar kunnen we er misschien ook op een dieper niveau over met elkaar in gesprek? Wat is nou precies een bijbels-gereformeerde prediking, waar we als kerkenraad graag voor willen staan? En hoe klinkt zo’n prediking dan in deze tijd? Bij onze bezinning laten we ons leiden door de brochure ‘Instrument van de Geest. Gedachten over hervormd-gereformeerde prediking’. Deze brochure is recent uitgegeven door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en kan ook door geïnteresseerde gemeenteleden aangevraagd worden op het bureau in Apeldoorn.

Maarten en Gerdien.
Maarten en Gerdien Blom wensen ons vanuit Albanië een gezegend Nieuwjaar toe. Zie hun bericht in de rubriek Zendingsberichten.

Verantwoording.
Bij het rondbrengen van de kerstattenties werd in totaal een bedrag van € 456, - ontvangen voor de wijkkas.
Alle gevers en geefsters hartelijk dank hiervoor!

Groet.
Rond de Kerstdagen ontvingen we als gezin verschillende blijken van betrokkenheid en goede wensen. Ook van onze kant wensen we u nogmaals van harte Gods zegen toe voor het nieuwe jaar. Wat dat nieuwe jaar gaat brengen, weten we niet. Maar laten we maar veel omhoog kijken: onze hulp is van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft!

... tot zondag.
Zondagavond zijn we als wijk opnieuw in het Maranathacentrum. Zondag 42 van de Catechismus is aan de beurt, over het achtste gebod: u zult niet stelen. Een gebod wat niet alleen over diefstal gaat, maar een veel bredere strekking heeft: hoe gaan we om met dat wat we allemaal van de Heere ontvangen in ons leven? Ik wens u een gezegende zondag toe.
Mede namens mijn vrouw,
ds. G. Lugthart

Een gezegend 2018.
Hartelijk dank voor alle goede wensen, die wij voor de Kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2018 van u mochten ontvangen. Wij wensen u wederkerig Gods onmisbare zegen toe voor het nieuwe jaar. Met alleen de gedachte "het zit wel goed met ons" kom je er niet. Ook een beetje je best doen, helpt je niet verder. Het gaat erom, dat je werkelijk met heel je hebben en houden de toevlucht zoekt bij de Heere, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. De herders gingen met haast om te zien het Woord, dat er geschied was. En zij vonden en werden gevonden. Dat wensen wij u allemaal toe. Die de Heere Jezus vindt, die vindt het leven. Eeuwig leven, dat door de dood niet te niet gedaan wordt. Daar breekt het geloof door "Ik weet, mijn Verlosser leeft". 
Dat wensen wij u van harte toe.
Ridderkerk, ds.en mevr. Blom.