Wijkbericht week 9

Nieuwsbericht
Datum:
Groep:

WIJKGEMEENTE ”ANDREAS”

 

Bij de diensten
Zondagavond mogen wij het Heilig Avondmaal voorbereiden. Wij luisteren naar Marcus 8, 27-33. Jezus vraagt naar het oordeel van de mensen over Hem. Petrus belijdt Hem als de Christus maar geeft daar een heel eigen invulling aan. Het Heilig Avondmaal leert ons hoe Jezus Christus zichzelf ziet voor ons.

Intochtslied
Zondagavond Oude Kerk: Gez. 30: 1 en 2
Zie voor de hele liturgie de Facebookpagina van de Andreaswijk of op de site van Hervormd Katwijk, wijkgemeente Andreas, agenda: http://hervormdegemeentekatwijk.nl/agenda/andreas.

Rouw
Er is rouw in de kring van de kerkenraad. De vader van onze ouderling Leo Klinkenberg is overleden. Het overlijden van de laatste van je ouders heeft veel invloed op een mens. Je hebt last met concentreren en je komt eigenlijk nergens aan toe. Daar is de zeer grote troost, van het mogen gaan naar het Vaderhuis. Dat is in wezen de enige troost: eigendom te zijn van Jezus Christus, gekocht door zijn bloed. Hoe rijk is het om deze dingen te mogen beseffen, juist in de lijdenstijd en met het zich op Pasen. Want wie met Hem mogen sterven zullen met Hem opstaan!

Ziekte
Mevrouw Van den Burg – van Duijn hoopt per 1 maart te gaan wonen in Salem. Bij de revalidatie in Warmond bleek, dat terugkeer naar huis niet meer mogelijk zou zijn. Het is dan een hele overgang vanuit het vertrouwde huis op die vertrouwde plek naar Salem. Ook daar is de aandacht en de verzorging goed en ook daar mogen we weten, dat de HERE God ons nabij zal zijn. Juist in het wennen en in deze nieuwe levensfase wensen wij u van harte Gods zegen toe. Wij wensen alle zieken, waar dan ook Gods nabijheid toe.

Giften
Voor de wijkkas via Willem Guijt en Jan van Duijn € 50, - ontvangen. De collecte tijdens de ouderenmiddag heeft € 102, - opgebracht en voor het werelddiakonaatis door Petra Slijkhuis € 50, - ontvangen.

Catechisaties SUPER SEVEN
We mogen volgende week weer verder gaan. Er wordt naar jullie uitgezien in het Kerkhaventje. We hopen samen te kijken, wat er in de biddagpreek hoort, zodat het duidelijk is.

Tenslotte 
Vanwege onze voorjaarsvakantie zal de scriba de kerkbode waar nodig en nuttig aanvullen, waarvoor dank. Wij hopen elkaar weer te ontmoeten in de voorbereidingsdienst op 4 maart in de Oude Kerk.

Vriendelijke groet,  
K.F.W.Borsje 

Censura Morum
In verband met de viering van het Heilige Avondmaal wijzen wij u op het volgende: Het Heilig Avondmaal is bedoeld ter versterking van ons geloof. Wie twijfelt of zoekende is wordt juist uitgenodigd om te komen. Het kan echter zijn, dat uw eigen levenswijze of die van anderen u aanleiding geven tot het stellen van vragen of het hebben van een vertrouwelijk gesprek over deze zaken. Daartoe kent de kerk het censura morum. Indien u een dergelijk gesprek begeert, neemt u dan contact op met ds. Borsje of scriba Van Beelen.

Komende activiteiten:

Bijbelkring over de laatste dingen
Maandag 5 maart 20.00 uur

Catechisaties
Elke maandag en dinsdag: Superseven in het Kerkhaventje.
Zie op facebook: SUPERSEVEN, de catechisatiesite van de Andreaswijk.

Andreas kinderbijbelclub
Elke woensdag middag 14.00-15.15 uur.

Andreasgebedskring
Vrijdagavond 2-3 om 19.30 uur bij Marijke van Duijn, Zuidstraat 64. 
Heeft u vragen of gebedspunten neem dan contact opmet Wim van der Plas, Telefoonnummer: 071 - 40 756 12

Vervolgkring
Donderdag 8 maart 20.00 uur.

Stilletijd vooravond Heilig Avondmaal
Gebed, Bijbel, stilte, lied, gedicht als voorbereiding op de avondmaalszondag.
Op zaterdag 10 maart 19.30-20.00 uur in de Oude Kerk.