Samenvatting Implementatieplan Missionaire Commissie

Missionair
Datum:
Groep:

In het voorjaar van 2017 heeft de missionaire commissie de opdracht gekregen om, ondersteund door de IZB, een implementatieplan te maken voor het missionaire werk in onze gemeente. In dat missionair plan zijn drie elementen van belang: boven, binnen en buiten. De eerste, die gaat over de relatie met God, als ook de tweede, die te maken heeft met het onderlinge meeleven, liggen op het terrein van de toerusting. Beide zijn noodzakelijke voorwaarden die aan het missionaire werk voorafgaan. Zonder beide elementen is er geen zegen te verwachten.

De richting naar buiten is het missionaire werk in strikte zin. Dit kan nog weer worden onderscheiden in twee manieren van aanpak: namelijk a. de roeping van iedere kerkganger om in eigen netwerk visser te zijn en b. de gezamenlijke roeping om te zoeken naar netten waarmee vissen gevangen zouden kunnen worden die zich met de huidige netten niet (meer) laten vangen. Bij dit derde onderdeel wordt vooral gedacht aan de afhakers van de gemeente.

Een belangrijk deel van het missionaire werk betreft de toerusting van kerkenraden en gemeenteleden. Om toerusting goed uit te voeren is in feite een (wijk)gemeentebreed traject nodig. De vraag is hoe dit binnen de structuur van onze gemeente het beste gestalte kan krijgen.

Er is ook gesproken over een oefenplaats, als ankerplek voor nieuwe toetreders. In het implementatieplan worden de volgende aanbevelingen gedaan. Op het gebied van toerusting:

a.      Het organiseren en stimuleren van kleinschalige geloofsgesprekken op wijkniveau

b.      Het organiseren van toerusting die noodzakelijk is voor de missionaire taak, op wijkniveau, op basis van de vraag die de wijkkerkenraad heeft.

c.       Het delen van ervaringen met andere wijken

d.      Onderzoeken of 1 of meer wijken deel kunnen nemen aan het IZB-Focus-traject, als pilot en leerproces voor heel Katwijk.

Inhoudelijk wordt aanbevolen de missionaire roeping geregeld terug te laten komen in de gebeden. Ook wordt de aanbeveling gedaan de drie thema’s van het missionair plan in de gemeente aan de orde te stellen om zo het verstaan van de missionaire roeping te bevorderen. Als derde inhoudelijke aanbeveling wordt gesproken over het thematiseren van het thema ‘geloofsgesprek’ en/of ‘geloofsopvoeding’.

De missionaire commissie kan een initiërende, stimulerende en coördineerde taak spelen met betrekking tot deze aanbevelingen. Daarnaast is er behoefte aan ondersteuning door een professionele kracht in de persoon van een missionair werker. Om de aanstelling van zo’n missionair werker voor te bereiden, wordt aangeraden een missionair verkenner te benoemen. Hij bezoekt de tien kerkenraden om a. per kerkenraad het missionair bewustzijn nader te peilen en waar nodig aan te jagen en b. per kerkenraad te vragen wat de missionaire hulpvraag is. Op basis van deze kerkenraadsronde stelt de missionair verkenner dan vervolgens een uitgewerkt en onderbouwd voorstel op voor de aanstelling van een missionair werker. Daarnaast zal de missionair verkenner met wijkkerkenraden onderzoeken of, en zo ja: op welke manier zij, of in ieder geval twee van hen, een laagdrempelige manier van kerkzijn voor buitenkerkelijke mensen willen en kunnen organiseren, namens het geheel van de Hervormde Gemeente van Katwijk. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan kerkenraden van wijken aan de noordzijde van de Rijn.