Vanuit de Algemene Kerkenraad

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee
Datum:
Groep:

In onze gemeente zijn er ontzettend veel mensen actief op allerlei vlak. Van predikanten en kerkenraden tot zondagschoolleiding, clubleiding en vrijwilligers op allerlei vlak. Voor nu te veel om op te noemen. Iedereen mag zich hiervoor inzetten met de talenten die hem of haar door God zijn geschonken. En het belangrijkste voor ons allemaal is dat wij dit mogen en moeten doen vanuit de opdracht uit Kolossenzen 3: Met dankzegging voor God onze Vader. Dit geldt in het bijzonder ook voor de broeders die benoemd zijn vanuit hun ambt met een speciale taak. Van voorzitter van de diakenen, penningmeester van de kerkrentmeesters of lid van het moderamen van de Algemene Kerkenraad. Dat al onze woorden en daden uit Naam van de Heere Jezus gedaan mogen worden.

Vergadering Algemene Kerkenraad

Op woensdag 27 juni jongstleden heeft de Algemene Kerkenraad haar laatste vergadering voor de vakantie mogen houden. De vergadering werd geopend met het zingen van Psalm 146: 3 en 4 en gebed. Tevens werd er kort gemediteerd over Genesis 31 “Ik ben de God van Bethel”. In dit tekstgedeelte deelt Jacob aan Rachel en Lea mede dat de Heere aan hem verschenen is en hem gezegd heeft dat hij terug moest keren naar Kanaän. Maar de Heere zegt er nog iets bij. Hij bemoedigt Jakob ten volle met de woorden: “Ik ben de God van Bethel.” Heeft God ooit troostvoller tot Jakob kunnen spreken, dan zoals Hij zich nu openbaarde als de God van Bethel?  Wat een rijkdom ligt er in deze woorden opgesloten. God zegt tot Jakob: Ik ben de Waarmaker van heel Mijn woord. De Alfa en de Omega, het begin en het einde.

Verkiezing moderamen
Na de opening heeft de vergadering een nieuw moderamen gekozen. Aftredend en herkiesbaar waren de broeders diaken J. Varkevisser en ouderling kerkrentmeesters C. van der Meij. Beide broeders zijn unaniem herkozen in het moderamen. Vanuit de predikanten heeft ds. Jongeneel het moderamen verlaten en is ds. Lugthart hiervoor in zijn plaats gekozen. Het moderamen van de Algemene Kerkenraad bestaat nu uit de volgende personen: Ouderling E.W. Roelfsema (preses), ouderling J. Kuijt (scriba), ds. J.B. Alblas (1e assessor), ds. G. Lugthart (2e assessor) ouderling-kerkrentmeester C. van der Meij (lid) en diaken J. Varkevisser (lid). We zijn opnieuw dankbaar dat het moderamen met het volle vertrouwen van de vergadering is herkozen en hun werkzaamheden door mogen zetten in volle afhankelijkheid van Gods genade.
In het bijzonder willen wij ds. Jongeneel hartelijk danken voor zijn trouwe inzet en deelname aan het moderamen. Nagenoeg niet een vergadering werd er gemist en ook in de periode van ziekte was er amper sprake van afwezigheid. Wij hebben dat altijd al zeer bijzonder ervaren en we zijn ds. Jongeneel zeer erkentelijk voor de inhoudelijke bijdrage die er altijd geleverd werd.

Missionaire plan
De missionaire commissie heeft in de afgelopen periode hard gewerkt aan een implementatieplan voor het missionaire werk in onze gemeente. Dit plan door hen is ter vaststelling aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. Na een inhoudelijke bespreking is het plan door de vergadering met algemene stemmen aanvaard en kan er nu verder invulling gegeven worden aan de toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden en zal er een missionaire verkenner worden aangesteld die zich gaat bezighouden met een verkennend onderzoek naar een missionaire oefenplaats in onze gemeente en die samen met de kerkenraden invulling gaat geven aan het missionaire werk in onze gemeente.

Benoeming penningmeester college van kerkrentmeesters
In verband met de benoeming van br. Dubbeldam als hoofd kerkbeheer is er een vacature voor een penningmeester ontstaan. De vergadering heeft op voordracht van het college van kerkrentmeesters br. A. Ouwehand benoemt als nieuwe penningmeester. We zijn dankbaar dat deze vacature weer ingevuld kon worden en we wensen broeder Ouwehand Gods zegen toe op dit belangrijke en verantwoordelijke werk in onze gemeente.

Benoeming voorzitter college van diakenen
Om persoonlijke redenen heeft de voorzitter van de diaconie, br. T. Ouwehand, zijn ambt en daarmee ook het voorzitterschap moeten neerleggen.  De vergadering heeft op voordracht van het college van diakenen br. J. Slijkhuis benoemd als voorzitter van de diaconie. Ook hier wensen wij zowel br. T. Ouwenhand als br. J. Slijkhuis Gods zegen en Zijn sterkte toe.

Beroepingswerk wijkgemeente Andreas
Met het naderende emeritaat van ds. Borsje heeft de wijkkerkenraad van de Andreaswijk gevraagd om de voorbereiding voor het beroepingswerk in gang te mogen zetten. Volgens ordinantie 3-3 van de kerkorde moet de Algemene Kerkenraad hiervoor instemming verlenen. De vergadering heeft instemming verleend en teven ouderling kerkrentmeesters C. van der Meij als lid toegevoegd aan de beroepingscommissie. Deze instemming is de eerste stap in het beroepingswerk en het is onze bede dat er na het emeritaat van ds. Borsje spoedig een nieuwe herder en leraar aan onze gemeente verbonden mag worden. De afscheidsdienst van ds. en mevrouw Borsje staat gepland op D.V. zondag 30 september om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk.

Meerpaal
Al sinds de oprichting van de stichting Meerpaal is onze Hervormde Gemeente nauw betrokken bij dit bijzondere jeugdwerk in Hoornes / Rijnsoever. De Meerpaal, bedoeld als plaats waar de jongeren uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten, zonder dat ze hiervoor op straat moeten samenkomen. Met behulp van vele vrijwilligers uit onze gemeente werden en worden er nog steeds avonden georganiseerd waar de jongelui elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. Op bestuurlijk niveau waren wij als gemeente enigszins losgekomen van de stichting de Meerpaal en de vergadering heeft de wens uitgesproken om deze banden weer aan te halen om zo gezamenlijk dit jeugdwerk weer te kunnen ondersteunen. Samen met de vier wijkgemeentes in Hoornes / Rijnsoever zullen wij hier, samen met het bestuur van de stichting de Meerpaal, weer invulling aan gaan geven.

Niets meer aan de orde zijnde heeft ds. Alblas de vergadering afgesloten met het laten zingen van gezang 143 en eindigde met dankgebed.

Namens het moderamen van de Algemene Kerkenraad,

E.W. Roelfsema
Preses