Maranathacentrum, ochtenddienst van 16 Februari 2020

Gebed
Datum:
Zondag, 16 Februari 2020 - 10:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Liturgie zondagmorgen 16 februari 2020, Maranathacentrum

 Voorganger : ds. G. Lugthart

Wijkgemeente Maranatha

In deze dienst wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Leonore Haasnoot

Stil gebed

Votum en groet

Bericht van overlijden

Zingen: Psalm 84 : 2 en 6

2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.

6. Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Wet des Heeren

Zingen: Ps. 25 : 2

2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.

Gebed

Lezen doopformulier

Zingen: Psalm 105 : 5 (terwijl Leonore wordt binnengebracht)

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Doopgebed

Beantwoording doopvragen

Bediening Heilige Doop

Toezingen: Psalm 134 : 3

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Gebed

Schriftlezingen: Johannes 15 : 1 – 17

Tekstlezing: Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen. (Joh. 15 : 16a)

Collecten: 1. Diaconie; 2. Kerk

Zingen: Psalm 78 : 1 en 2

1. Neem, o mijn volk, neem mijne leer ter oren;
Neig oor en hart, om naar mijn stem te horen,
'k Zal met mijn mond u wijze spreuken leren,
Verborgenheên, van ouds af waardig t' eren;
Mij vloeit een schat van wijsheid uit den mond,
Gelijk een bron, die voortspringt uit den grond.

2. Verborgenheên, met diep ontzag te melden,
Die ons voorheen de vaderen vertelden,
Die wij hun kroost ook niet verbergen mogen,
Die stellen wij het nageslacht voor ogen;
Des HEEREN lof uit 's lands historieblaân,
Zijn sterken arm en grote wonderdaân.

Verkondiging met als thema ‘Leerling op de school van Jezus’

 Zingen: Psalm 71 : 4, 12 en 17

 4. Zo Gij, van dat ik werd geboren,
Ja, van mijn eerst begin,
Mij niet, uit teed're min,
Hadt ondersteund, 'k waar' lang verloren;
Dies doe ik, in gezangen,
U steeds mijn lof ontvangen.

 12. Gij hebt mij van mijn kindse dagen
Geleid en onderricht;
Nog blijf ik naar mijn plicht
Van Uwe wond'ren blij gewagen;
O God, wil mij bewaren
Bij 't klimmen mijner jaren.

17. Mijn lippen zullen juichend roemen,
In psalmen, U gewijd,
Dat Gij mijn helper zijt;
Mijn tong zal U mijn redder noemen;
Uw gunst den Godgetrouwen,
Den gansen dag ontvouwen.
Dankzegging en voorbede

Collecte: Restauratie Nieuwe Kerk

Zingen: Psalm 150 : 1

1. Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

Zegen

Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders voor in de kerk een hand te geven.