Pniëlkerk, avonddienst van 8 December 2019

Gebed
Datum:
Zondag, 8 December 2019 - 18:00
Locatie:
Pniëlkerk
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Liturgie zondagavond 8 december         Pniëlkerk           
Voorzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Maranathawijk, voorganger ds. Lugthart

Votum en groet

Zingen: Psalm 91 : 1

1. Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Ko - ning
Beveiligd in den duist'ren nacht,
Beschaduwd in Gods wo - ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.

Lezen verkort Avondmaalsformulier

Gebed

Voorbereiding van de tafel (ondertussen zingen psalm 91 : 2)

2. Hij zal uit 's vogelvangers net
U veilig doen ontko - men;
Hij is het, die uw leven redt;
Gij hebt geen pest te schro - men;
Hij zal, in lijfs- en zielsgevaar,
U met Zijn vleug'len dekken;
Zijn waarheid u ten beukelaar,
En ter rondas verstrekken.

Nodiging en bediening Heilig Avondmaal

Bij de tafels zingen we psalm 91 : 5 en 7


5. Ik steun op God, mijn toeverlaat,
Dies heb ik niets te vre - zen.
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig we - zen;
Hij zal Zijn engelen gebiên,
Dat z' u op weg bevrijden;
Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoud'nis strijden

7. "Dewijl zijn ziel Mij teêr bemint"
(Dus laat God Zelf Zich ho - ren),
"Heb Ik voor hem, als voor Mijn vrind,
Een heilrijk lot bescho - ren;
Omdat hij Mijnen naam erkent,
Zal hem Mijn gunst verzellen;
Ik zal hem redden uit d' ellend',
En op een hoogte stellen."


Dankgebed en gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Ruth 2

Tekstlezing Ruth 2 : 12: ‘Moge de HEERE uw daad vergelden en moge uw loon volkomen zijn van de HEERE, de God van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen.’

Collecten: 1. Diaconie; 2. Kerk

Zingen: Psalm 17 : 3 en 4


3. Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

4. Maak Uwe weldaân wonderbaar,
Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden
Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden,
En hen beschermt in 't grootst gevaar.
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak' mij van omhoog;
Bewaar m' als d' appel van het oog;
Wil mij met Uwe vleuglen dekken.


Verkondiging met als thema: Een schuilplaats onder de vleugels van de HEERE

Zingen: Psalm 61 : 3, 4 en 7

3. k Zal in Uwe tent verkeren,
HEER der heren,
Voor Uw oog, in eeuwigheid;
'k Zal op U mijn vast vertrouwen
Altoos bouwen,
Door Uw vleug'len overspreid.

4. Want Uw goedheid, die wij loven,
Heeft van boven
Mijn geloft' en beê gehoord;
Gij deedt mij tot d' erf'nis komen
Van de vromen,
Wien de vrees Uws naams bekoort.

7. 'k Zal dan door mijn blijde galmen,
Door mijn psalmen,
Loven Uwe Majesteit;
Mijn geloften U betalen,
Menigmalen
Plechtig aan U toegezeid.

Regel der dankbaarheid

Zingen: Psalm 86 : 6

Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Dankzegging en voorbede

Collecte: Plaatselijke verslavingszorg

Zingen: Psalm 36 : 2

2. Uw goedheid, HEER, is hemelhoog;
Uw waarheid tot den wolkenboog;
Uw recht is als Gods bergen;
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt,
En zegent mens en beest, en doet
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.
Hoe groot is Uw goedgunstigheid!
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid!
Hier wordt de rust geschonken;
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt;
Een volle beek van wellust maakt
Hier elk in liefde dronken.

Zegen