Maranathacentrum, ochtenddienst van 13 Oktober 2019

Gebed
Datum:
Zondag, 13 Oktober 2019 - 10:00
Locatie:
Maranathacentrum
Voorganger:
ds. G. Lugthart
Wijk:

Liturgie zondagmorgen 13 oktober 2019, Maranathacentrum

Voorganger : ds. G. Lugthart

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 9 : 1, 2 en 11

1. Ik zal met al mijn hart den HEER,
Blijmoedig geven lof en eer;
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen,
En al Uw wonderen vertellen.

2. Ik zal in U, mijn God, van vreugd
Opspringen, in den geest verheugd;
Uw naam zal door mijn psalmgezangen,
O Allerhoogste, lof ontvangen.

11. Zingt zingt den HEER, die eeuwig leeft,
Die Sion tot Zijn woning heeft;
En laat voor aller volken oren,
Met psalmgezang, Zijn daden horen.

Wet des Heeren

Zingen: Ps. 19 : 4

4. Des HEEREN wet nochtans
Verspreidt volmaakter glans,
Dewijl zij 't hart bekeert.
't Is Gods getuigenis,
Dat eeuwig zeker is,
En slechten wijsheid leert.
Wat Gods bevel ons zegt,
Vertoont ons 't heiligst recht,
En kan geen kwaad gedogen.
Zijn wil, die 't hart verheugt,
Eist zuiverheid en deugd,
Verlicht de duist're ogen.

Gebed

Schriftlezingen: Mattheüs 5 : 1 - 16

Collecten

Zingen: Psalm 67 : 1 en 2

1. D' algoede God zij ons genadig,
En zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
Ons lichten, en Hij zij ons goed;
Opdat elk genegen
Zich aan Uwe wegen
Op deez' aarde wenn';
En de blinde heiden,
Nu van God gescheiden,
Eens Uw heil erkenn'.

2. De volken zullen U belijden,
O God, U loven al te zaâm.
De landen zullen zich verblijden,
En juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
Hunne zaak beslechten,
In rechtmatigheid;
Volken op deez' aarde,
Die Uw arm vergaarde,
Die Gij veilig leidt.

Verkondiging n.a.v. Mattheüs 5 : 16.
Thema: ‘Laat zo je licht maar schijnen’

 

Zingen: Psalm 143 : 10

 

10. Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Gezang E : 9 en 10

9. Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER,
Uw is de kracht, Uw is al d' eer.
U, die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

10. Ja, Amen, trouwe Vader, ja;
Wij maken staat op Uw genâ.
Ons hart, o God, die alles ziet,
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet;
Het zegt, daar G' op ons bidden let,
Gelovig Amen op 't gebed.

Zegen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.