Nieuwe kerk, ochtenddienst van 16 Juni 2019

Ds. C.H. Hogendoorn
Datum:
Zondag, 16 Juni 2019 - 10:00
Locatie:
Nieuwe kerk
Voorganger:
ds. C.H. Hogendoorn
Wijk:

Liturgie kerkdienst Nieuwe Kerk – zondag 16 juni 2019

ds. C.H. Hogendoorn (wijkgemeente Morgenster)

Votum en Groet

Zingen: Psalm 92 : 1 en 3

Laat ons den rustdag wijden,

Met psalmen tot Gods eer.

't Is goed, o Opperheer,

Dat w' ons in U verblijden.

't Zij d' uchtendstond, vol zoetheid,

Ons stelt Uw gunst in 't licht;

't Zij ons de nacht bericht,

Van Uwe trouw en goedheid.

Hoe groot zijn, Heer', Uw werken!

Hoe ver gaat Uw beleid.

Gij stelt, met mogendheid,

Elk deel zijn juiste perken.

Een ziel, aan 't stof gekluisterd,

Beseft Uw daden niet;

Geen dwaas weet, wat hij ziet;

Zijn oordeel is verduisterd.

Wet des HEEREN en samenvatting

Zingen: Psalm 92 : 5

Wie U durft wederstreven,

Wie onrecht durft begaan.

Zult Gij, o God, weerstaan,

Verstrooien en doen sneven.

Gij zult mijn eer vergroten,

Mij sterken in mijn stand.

Ik ben door Uwe hand,

Met olie overgoten.

Gebed

Schriftlezingen : Leviticus 23 : 15-21; Deuteronomium 16 : 10-11; Hooglied 4 : 16b – 5 : 8

Collecte

Zingen: Psalm 50 : 4 en 5

‘k Zal uit uw huis geen var, noch uit uw kooi

Voor 't brandaltaar begeren bok of ooi;

Want al 't gediert' der wouden is het Mijn'.

Wat beesten er op duizend bergen zijn,

Wat vogels ooit rondom hun toppen vlogen,

Het wild des velds, 't is al in Mijn vermogen."

"Nooit klaagd' Ik 't u, indien Ik honger had,

Want d' aard, is Mijn" en al wat zij bevat.

Zou stierenvlees, of wat ooit mensen voedt,

Mijn spijze zijn ? Mijn drank der bokken bloed?

Neen; offert God uw dankb're lofgezangen;

't Geen gij belooft, moet d' Allerhoogst' ontvangen."

Prediking: Hooglied 5 : 1

Zingen: Psalm 36 : 2

Uw goedheid, Heer', is hemelhoog,

Uw waarheid tot den wolkenboog,

Uw recht is als Gods bergen,

Uw oordeel grond’loos; Gij behoedt,

En zegent mens en beest, en doet

Uw hulp nooit vrucht’loos vergen.

Hoe groot is Uw goedgunstigheid,

Hoe zijn Uw vleug’len uitgebreid!

Hier wordt de rust geschonken;

Hier 't vette van Uw huis gesmaakt.

Een volle beek van wellust maakt,

Hier elk in liefde dronken.

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 108 : 1 en 2

Mijn hart, o Hemelmajesteit,

Is tot Uw dienst en lof bereid;

'k Zal zingen voor den Opperheer,

'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.

Gij, zachte harp, gij schelle luit,

Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.

'k Zal in den dageraad ontwaken

En met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o Heer', Uw wonderdaan,

Uw roem den volken doen verstaan;

Want Uwe goedertierenheid

Is tot de heem’len uitgebreid.

Uw waarheid heeft noch paal noch perk,

Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.

Verhef U boven 's hemels kringen,

En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Zegen