Informatieblad Kerkbalans 2017

Ik zal er zijn

Het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar een verwijzing naar de Naam van God. Het moeilijke Hebreeuwse woord kun je op verschillende manieren vertalen. “Ik zal zijn die Ik zijn zal”, “Ik ben Die Ik ben.” Het gaat om een vorm van het werkwoord “zijn”. De Naam van God betekent dat Hij er altijd was, er altijd is en er altijd zal zijn. Zo heet God, zo is Hij. Hij was bij onze ouders en grootouders en bij de generaties daarvoor. Hij zal er zijn, ook bij de komende generaties, zolang als deze aarde bestaat. 

In die Naam klinkt een geweldige bemoediging. Hij zal er zijn. Ook wanneer u door het dal vol schaduw van de dood gaat, de Heere zal er zijn. Ook wanneer u naar het ziekenhuis moet, kuren moet ondergaan, een operatie plaats zal vinden, het oog van de Heere zal op u zijn. Ook wanneer er vreugde is, bij geboorte en jubileum, de Heere is erbij. En wat de toekomst ook brengen moge, Hij zal er zijn!

Dat de Heere Zijn Naam waar maakt, mogen we iedere keer beleven, wanneer we als Zijn gemeente samen komen. Dat geldt voor de zondagse diensten, voor de doordeweekse bijeenkomsten, voor de huisbezoeken. Waar we samen zijn in de Naam van Jezus, daar is Hij er Zelf bij.

Wilt u helpen

 om het samenkomen in Zijn Naam mogelijk te maken?

 om Zijn Naam door te geven?

 om Zijn Naam te danken?

Uit de Bijbel

En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN (IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL). Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. Exodus 3 : 13, 14

Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

God heb ik lief, want die getrouwe HEER’ hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. Ik zal Uw Naam met dankerkentenis, verheffen, U al mijn geloften brengen; ‘k zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen, in ‘t heiligdom, waar ‘t volk vergaderd is.        Psalm 116 : 1 en 10 

Wat hebben we nodig?

Dankbaar zien wij terug op 2016 omdat het vele werk in de gemeente zijn voortgang mocht hebben. Wij mogen ook zéér dankbaar zijn met de Actie Kerkbalans voor 2016. Op het moment van het schrijven van de folder was de definitieve stand nog niet bekend maar konden we er wel van uitgaan dat u uw toezeggingen meer dan nakomt. Om in het volgend jaar al het kerkenwerk mogelijk te maken en de uitgaven en inkomsten in balans te houden, is de Actie Kerkbalans 2017 begroot op € 860.000. Op deze manier kunnen alle reguliere personeels- en onderhoudskosten betaald worden en is er vanuit gegaan dat alle wijken weer een predikant hebben. Het begrotingstekort komt voor 2017 op ongeveer € 153.000 en wordt grotendeels veroorzaakt door afschrijvingen die wij moeten doen op onze investeringen uit het verleden. We kunnen dit tekort dekken uit onze reserves. Het daadwerkelijke tekort zal aanzienlijk lager uitkomen. Het is wel belangrijk dat we met deze actie uit gaan komen op het bedrag van de begroting, zodat we het daadwerkelijke tekort zo klein mogelijk kunnen houden! Wat hebben we nodig? € 860.000. We hopen dat we dit ook dit jaar samen met kleine en met grotere bedragen kunnen halen. Omdat het Zijn Naam gaat!