Informatie Actie kerkbalans 2016

"Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten".

Geven om de kerk

We willen er niet omheen draaien: in deze actie gaat het erom dat er (veel) gegeven wordt voor de kerk. U ziet in deze folder de begroting staan en de bedragen die daarbij horen, grote bedragen. Gelukkig zijn we ook met veel leden van de kerk. Samen kunnen we veel geven. Toch gaat het ons niet in de eerste plaats om wat er gegeven wordt. Het motto is ’Geven OM de kerk’. Op zoveel plaatsen in de Bijbel lezen we over de liefde voor God en het huis van God. Die liefde komt meestal niet voort uit heel veel rijkdom dat ontvangen is. Die liefde heeft vaak te maken met God die er is, juist in tijden van verdriet en zorgen. We hebben een God die onze smeekbeden hoort.

"Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden".

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft".

We hebben een God die mensen uit de benauwdheid helpt. Zo maar twee zinnen uit de Bijbel. We hebben een God die Zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven om al onze zonden te vergeven. We hebben een God die uit liefde en genade voor ons een plaats heeft bereid in het Hemels Vaderhuis. We hebben een God die om óns geeft! We houden deze actie, omdat het om deze God gaat. Wij vragen om te geven voor de kerk, omdat u geeft om God Zelf.

Wat hebben we nodig

Dankbaar zien wij terug op 2015 omdat het vele werk in de gemeente zijn voortgang mocht hebben. Natuurlijk zijn wij ook zeer dankbaar met de opbrengst van de Actie kerkbalans 2015, waar we het begrote bedrag van € 802.000 ruim hebben overschreden. Dank dat u zo hebt meegewerkt met de nieuwe vorm van de financiële actie en dat u uw toezeggingen bent nagekomen. Daarnaast danken wij u voor de giften, die wij naast de toezeggingen mochten ontvangen. Om in het volgend jaar al het kerkenwerk mogelijk te maken en de uitgaven en inkomsten in balans te houden, is de Actie Kerkbalans 2016 begroot op € 810.000. Op deze manier kunnen alle reguliere personeels- en onderhoudskosten betaald worden en is er vanuit gegaan dat alle 10 de wijken weer een predikant hebben. Het begrotingstekort van ongeveer € 121.000 wordt grotendeels veroorzaakt door afschrijvingen die wij moeten doen op onze investeringen uit het verleden. We kunnen dit tekort dekken uit onze reserves. Het is wel belangrijk dat we met deze actie uit gaan komen op het bedrag van de begroting, zodat het tekort zeker niet groter zal worden, maar misschien zelfs wel kleiner! Wat hebben we nodig? € 810.000. We hopen dat we dit samen met kleine en met grotere bedragen kunnen halen. Omdat we geven om de kerk!

"Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren".

"Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven".

Hoe werkt het?

Over het opgeven van de financiële toezegging bij de Actie Kerkbalans 1 Op de invulstrook van het toezeggingsformulier vult u uw toezegging voor 2016 in en de wijze waarop u gaat betalen. Deze doet u in de bijgevoegde antwoordenvelop. 2 Wanneer u per acceptgiro betaalt, wilt u dan de acceptgiro zelf naar uw bank opsturen/afleveren? 3 De antwoordenvelop wordt door uw bezorger weer persoonlijk opgehaald. 4 Alle antwoordenveloppen worden D.V. vrijdag 12 februari door de bezorgers ingeleverd bij de kerkrentmeesters, zodat we op deze telavond weten wat via deze actie gegeven zal gaan worden. 5 Indien u pastorale informatie wilt of behoefte heeft aan een pastoraal bezoek, vragen wij u om dit aan te geven bij de bezorger. U hoeft geen inhoudelijke reden voor een pastoraal bezoek door te geven. De juiste persoon zal vervolgens contact met u opnemen. 5 Perforatieleden buiten Katwijk worden verzocht de invulstrook van het toezeggingsformulier in de bijgevoegde antwoordenvelop (geen postzegel nodig) te doen en deze op te sturen naar het kerkelijk bureau. Wij hopen dat u geeft om de kerk!

"Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad".

Meer info diaconie Wilt u meer informatie over de diaconie, stuur dan een bericht naar het Kerkelijk Bureau onder vermelding van ’diaconie’. U kunt ook mailen naar: secretarisdiaconiekatwijk@gmail.com

Colofon College van kerkrentmeesters Adres: Voorstraat 74, Katwijk Telefoon: 071 4012380 Internet: www.hervormdegemeentekatwijk.nl E-mail: hervormdegemeente@planet.nl Rekeningen: Rabobank: NL79 RABO 0331 8034 29 ING: NL85 INGB 0000 2155 76