Kerkbalans 2015

Iedereen telt mee

Jezus sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.  (Uit Lukas 15)

Voor de Financiële Actie van dit jaar is gekozen voor het motto: Iedereen telt mee. 

Dat heeft betrekking op de methode die we dit jaar gebruiken. Een paar honderd vrijwilligers gaan de komende week door onze gemeente heen en zij zullen bij iedereen van 18 jaar en ouder een envelop brengen met informatie. Voor ons telt ieder gemeentelid mee en elke bijdrage is van belang, hoe klein of groot het bedrag ook is.

Maar in deze meditatie klinkt de diepere boodschap door. Het gaat er niet alleen om dat wij als kerk iedereen nodig hebben en iedereen mee telt. Het gaat erom dat we bij God meetellen!

Dat is eigenlijk wel een wonderlijk iets. Tel ik mee bij God? Telt Hij mij mee? Heeft Hij oog voor mij? Er zijn momenten in het leven dat deze belijdenis wordt aangevochten. Soms kunnen we ons zo verlaten voelen van God, alsof Hij ons niet ziet, niet hoort. Wat kun je je dan eenzaam voelen, wat kan het dan donker zijn. Maar het heeft zeker niet alleen te maken met de duisternis van deze wereld. Het zit soms ook van binnen. Waarom zou God nog naar mij omzien? Ik ben Hem al zo vaak  uit het oog verloren. Ik ben een zondaar. Ik dwaal regelmatig weg. Niet altijd zichtbaar voor de mensen om mij heen. Maar God, die mijn hart ziet, weet ervan.

Dan lezen we de gelijkenis van het verloren schaap. We zien in gedachten de Goede Herder Zijn schapen tellen. Eén voor één. Hij mist die ene! Ook al zijn er 99 netjes binnen in de stal, die ene telt voor Hem ook mee, naar die ene gaat Zijn hart uit, Hij gaat op zoek!

Wat is dat een geweldige boodschap. Iedereen telt mee. Hij kent ons allemaal, Hij brengt veilig naar de stal, Hij zoekt wie is afgedwaald. Iedereen telt mee. De rijken en de armen, de gezonden en de zieken, de ouderen en de jongeren, de trouwe kerkgangers en de mensen die het geloof en de kerk een beetje hebben laten gaan. Hij kent ons, zoekt ons, roept ons. Want iedereen telt mee. Hij heeft Zijn leven gegeven voor iedereen. Ja, ook voor u!

In de gelijkenis ging de Herder op zoek. En toen Hij het schaap gevonden had, legde Hij het op Zijn schouders en bracht het naar de stal. Op Zijn schouders. Om wat voor reden wij soms ook zijn achtergebleven, om wat voor reden wij som ook zelf niet meer verder kunnen, Hij zoekt en legt op Zijn schouders. Juist op het moeilijkste deel van het levenspad draagt Hij.

Zo is het motto van de actie de boodschap van het evangelie. En waar het evangelie klinkt, klinkt ook de roepstem van de Heere. Wij tellen mee bij Hem. Houden wij rekening met Hem? Geloof toch deze blijde boodschap en geef uw leven in Zijn handen.

Want Hij is onze God, en wij Zijn ’t volk van Zijne heerschappij,  De schapen die Zijn hand wil weiden. Zo gij Zijn stem dan heden hoort,  Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord,  Verhardt u niet, maar laat u leiden.