Begroting 2014

De begroting van 2014 zoals die eerder dit jaar ook is gepubliceerd in de kerkbode. Klik op het PDF-bestand rechts om het te downloaden.

Toelichting:

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 27 november 2013 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting 2014 gepresenteerd.

De begroting 2014 maakt onderdeel uit van het financieel beleidsplan 2012-2017. In dit beleidsplan is de verwachte situatie voor de komende jaren weergegeven.

De Kerkrentmeesters hebben vanuit de AK de opdracht gekregen om na te gaan waar inkomsten omhoog kunnen en waar op kosten bespaard kan worden.

De inspanningen van 2012 en 2013 om te komen tot hogere inkomsten en lagere kosten resulteren in 2014 tot een klein begroot tekort van € 6.500. Dit is nog een klein begroot tekort, maar veel beter dan voorgaande jaren (2013:  34.500 en 2012: € 153.000). De Kerkrentmeesters zijn dankbaar dat met uw hulp het begrote tekort zover is terug gebracht.

Voor 2014 zijn de vrijwillige bijdragen opnieuw begroot voor een bedrag van € 850.000. Het College van Kerkrentmeesters denkt dat het mogelijk moet zijn om dit bedrag te realiseren.

In de stukjes “Opgemerkt” in de kerkbode zullen de kerkrentmeesters aandacht blijven geven aan de noodzaak om dit bedrag te halen.

Toelichting op enkele posten:

Collecten. De collecten worden begroot op € 475.000 tegenover € 460.000 voor 2013.

Kerkbode. Het abonnementsgeld wordt met € 1 verhoogd en er wordt gekeken om de advertenties van bedrijven in de kerkbode nog iets uit breiden.

Verhuur Gebouwen. In 2014 denken de kerkrentmeesters een bedrag van € 300.000 te realiseren aan verhuur van kerkelijke gebouwen. Met name in Het Anker liggen nog mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen. Er is vanaf oktober 2012 een website om de verhuur te promoten.

Geestelijke Verzorging. In 2014 zijn er opnieuw 10 predikantsplaatsen begroot. Het is verheugend dat ook de wijkgemeente Sion eind maart 2013 weer een eigen wijkpredikant heeft. Helaas zijn de wijkgemeente de Noord en wijkgemeente Maranatha vacant. Er wordt gehoopt op een snelle invulling van de ontstane vacatures.

Huisvestingskosten. In de huisvestingkosten zijn onderhoudskosten, energiekosten, WOZ aanslagen en verzekeringspremies opgenomen.

De kerkrentmeesters blijven nagaan of er verder nog bespaard kan worden, daarbij is de inzet van vrijwilligers op allerlei gebieden hard nodig. Mocht u iets kunnen betekenen meldt u zich dan aan bij de secretaris van het CvK.

De begroting ligt gedurende één week na de verschijning van de kerkbode ter inzage op het kerkelijk bureau.

In verband met het vertrouwelijke karakter van deze publicatie is overname in andere bladen zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.

College van Kerkrentmeesters