ANBI transparantie gegevens

Hierbij de ANBI gegevens van de HGK.

A. Algemene gegevens

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

   

RSIN/Fiscaal nummer kerkbeheer
(College van Kerkrentmeesters):

824129374

RSIN/Fiscaal nummer diaconie
(College van Diakenen):

805086407

   

Website adres:

www.hervormdegemeentekatwijk.nl

E-mail:

info@hervormdegemeentekatwijk.nl

Adres:

Voorstraat 74

Postcode:

2225 ES

Plaats:

Katwijk

Telefoonnummer:

071 – 40 123 80

Postadres:

Voorstraat 74

Postcode:

2225 ES

Plaats:

Katwijk

Telefoonnummer:

071 – 40 123 80

De Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

In het Centraal Beleidsplan hoofdstuk 2 worden de missie en visie van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee omschreven.  

Zie: http://hervormdegemeentekatwijk.nl/algemeen/algemene-kerkenraad/beleidsplan-2013-2017

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee.


B. Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers welke afgevaardigd zijn uit een tiental wijkkerkenraden. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 30 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De tien wijkkerkenraden bestaan uit een predikant, ouderlingen en diakenen.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 30 belijdende leden, deze worden door de tien wijken afgevaardigd.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de diaconale aangelegenheden, namelijk het financieel ondersteunen van hulpbehoevenden in de eigen gemeente en in de rest van de wereld.

Het College van Diakenen bestaat uit 53 belijdende leden, deze worden door de tien wijken afgevaardigd (uit elke wijk ten minste 4 diakenen).

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdegemeentekatwijk.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, medewerkers van de begraafplaatsen, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en de gemeenteleden. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de realisatie (rekeningen) over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Hieronder is de staat van baten en lasten opgenomen van zowel het College van Kerkrentmeesters van onze Hervormde gemeente (kerkbeheer) als ook de staat van baten en lasten van het College van Diakenen (diaconie).

Elke staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Hervormde Gemeente Jaarrekening 2014  
Katwijk aan Zee      
       
Totaal exploitatie       
       
       
   Begroting  Rekening Rekening
  2014 2014 2013
baten      
       
bijdragen gemeenteleden  €           1.435.000  €           1.339.533  €           1.319.631
baten verhuur kerkelijke gebouwen  €              300.000  €              345.942  €              321.178
kerkbode/kerkradio  €              291.000  €              267.605  €              284.595
overige baten  €               54.500  €              188.648  €              160.901
rentebaten en dividenden  €               65.500  €               66.890  €               67.414
totaal baten  €           2.146.000  €           2.208.618  €           2.153.719
       
lasten      
bestedingen geestelijke verzorging  €              830.000  €              682.344  €              775.488
salarissen medewerkers  €              531.350  €              508.614  €              512.529
pastoraat  €              138.750  €              126.775  €              132.028
verplichtingen andere organen binnen de kerk  €               90.000  €               93.182  €               93.724
lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €              474.196  €              410.635  €              374.733
overige lasten  €               87.204  €              118.377  €              103.464
rentelasten/bankkosten  €                 1.000  €                 3.931  €                    632
totaal lasten  €           2.152.500  €           1.943.858  €           1.992.598
       
resultaat boekjaar  €                 6.500-  €              264.759  €              161.120
       

Toelichting kerkbeheer

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast zijn er wekelijks collecteopbrengsten en worden er regelmatig giften ontvangen.

Een kerkelijke gemeente bezit soms ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Het overgrote deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salarissen personeel en kosten vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Hervormde Gemeente Jaarrekening 2014  
Katwijk aan Zee      
       
Totaal exploitatie       
       
       
   Begroting  Rekening Rekening
  2014 2014 2013
baten      
       
baten onroerende zaken  €                         -  €                         -  €                         -
rentebaten en dividenden  €                12.200  €                11.279  €                11.369
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                         -  €                         -  €                         -
bijdragen levend geld  €               164.300  €               143.562  €               159.756
door te zenden collecten  €               104.500  €               155.531  €               153.211
totaal baten  €               281.000  €               310.373  €               324.336
       
lasten      
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                         -  €                         -  €                         -
afschrijvingen  €                         -  €                         -  €                         -
pastoraat  €                  8.500  €                  8.438  €                  8.346
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                15.000  €                13.803  €                13.768
verplichtingen/bijdragen andere organen  €                16.250  €                14.449  €                14.270
salarissen  €                     400  €                     291  €                     400
kosten beheer en administratie  €                  1.100  €                     996  €                  1.256
rentelasten/bankkosten  €                     650  €                     731  €                     792
diaconaal werk plaatselijk  €                34.850  €                27.886  €                31.006
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €                53.500  €                73.003  €                55.919
diaconaal werk wereldwijd  €               150.750  €               171.679  €               198.394
totaal lasten  €               281.000  €               311.275  €               324.150
       
Saldo baten - lasten  €                         -  €                     902-  €                     185
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                        0-  €                        0-  €                        0-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                        0-  €                        0-  €                        0-
streekgemeenten  €                         -  €                         -  €                         -
aandeel in lasten federatie  €                         -  €                         -  €                         -
overige lasten en baten  €                         -  €                         -  €                         -
totaal  €                         -  €                         -  €                         -
       
       
Resultaat  €                         -  €                     902-  €                     185
       
       
       
Bestemming van het resultaat boekjaar 2014    
  toevoeging aan onttrekking aan (-)  
Algemene reserve  €                         -  €                         -  
Reserve koersverschillen  €                         -  €                         -  
Herwaarderingsreserve  €                         -  €                         -  
Overige reserve  €                         -  €                     902-  
Totaal  €                         -  €                     902-  
       
Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €                     902-    

 


Toelichting diaconie

Aan de kerkleden wordt ook gevraagd om bij te dragen in de ondersteuning van armen en hulpbehoevenden dichtbij en ver weg (het diaconale doel). De diaconie ontvangt wekelijks collecteopbrengsten en daarnaast worden van gemeenteleden regelmatig giften ontvangen.

Een diaconie kan soms ook nog enig vermogen bezitten in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor de doelstelling van de diaconie.

Het overgrote deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan ondersteuning van armen dichtbij en ver weg als ook de ondersteuning van hulpbehoevenden zoals zieken, ouderen en gehandicapten.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en overige kosten.