ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

   

RSIN/Fiscaal nummer kerkbeheer
(College van Kerkrentmeesters):

824129374

RSIN/Fiscaal nummer diaconie
(College van Diakenen):

805086407

   

Website adres:

www.hervormdegemeentekatwijk.nl

E-mail:

info@hervormdegemeentekatwijk.nl

Adres:

Voorstraat 74

Postcode:

2225 ES

Plaats:

Katwijk

Telefoonnummer:

071 – 40 123 80

Postadres:

Voorstraat 74

Postcode:

2225 ES

Plaats:

Katwijk

Telefoonnummer:

071 – 40 123 80

De Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

In het Centraal Beleidsplan hoofdstuk 2 worden de missie en visie van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee omschreven.  

Zie: http://hervormdegemeentekatwijk.nl/algemeen/algemene-kerkenraad/beleidsplan-2013-2017

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee.

B. Samenstelling bestuur

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers welke afgevaardigd zijn uit een tiental wijkkerkenraden. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 30 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De tien wijkkerkenraden bestaan uit een predikant, ouderlingen en diakenen.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 30 belijdende leden, deze worden door de tien wijken afgevaardigd.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de diaconale aangelegenheden, namelijk het financieel ondersteunen van hulpbehoevenden in de eigen gemeente en in de rest van de wereld.

Het College van Diakenen bestaat uit 53 belijdende leden, deze worden door de tien wijken afgevaardigd (uit elke wijk ten minste 4 diakenen).

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de vaststelling van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hervormdegemeentekatwijk.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, medewerkers van de begraafplaatsen, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en de gemeenteleden. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de realisatie (rekeningen) over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Hieronder is de staat van baten en lasten opgenomen van zowel het College van Kerkrentmeesters van onze Hervormde gemeente (kerkbeheer) als ook de staat van baten en lasten van het College van Diakenen (diaconie).

Elke staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

  Realisatie 2017 Begroting 2016 Realisatie 2016
Baten      
Vrijwillige bijdragen en collecten € 1.445.794 € 1.430.000 € 1.489.845
Verhuur gebouwen € 353.912 € 349.000 € 386.703
Kerkradio € 82.435 € 84.700 € 85.351
Kerkbode € 161.954 € 175.800 € 173.593
Bijdrage administratiekosten € 28.310 € 4.500 € 4.500
Overige baten € 12.506 € 27.000 € 11.190
Totale baten € 2.084.911 € 2.071.000 € 2.151.182
       
Lasten      
Geestelijke verzorging € 774.004 € 813.150 € 728.463
Personeelslasten € 576.663 € 595.750 € 579.522
Huisvestingslasten € 345.714 € 408.000 € 426.041
Lasten kerkradio € 27.651 € 24.000 € 32.779
Lasten kerkbode € 86.381 € 87.000 € 89.181
Lasten pastoraat € 22.830 € 25.300 € 12.524
Lasten catering € 81.598 € 81.500 € 91.434
Algemene lasten € 48.654 € 28.400 € 47.486
Bijdragen GFR/Generale Kas € 96.781 € 91.000 € 95.385
Afschrijvingen € 135.455 € 136.140 € 122.361
Totale lasten € 2.195.731 € 2.290.240 € 2.225.176
Saldo baten en lasten € -110.820 € -219.240 € -73.994
Financiële baten en lasten € 25.041 € 31.000 € 63.063
Resultaat € -85.779 € -188.240 € -10.931
Bijzondere baten € 88.242 € 35.000 € 166.922
Resultaat voor resultaatbestemming € 2.463 € -153.240 € 155.991

Toelichting kerkbeheer

Bijdragen
De vrijwillige bijdragen zijn over 2017 uitgekomen op een bedrag van € 905.471 tegenover € 899.295 over 2016. Een stijging van ruim € 6.000. In 2017 is de derde actie Kerkbalans gehouden. Het motto van deze actie was: ’Ik zal er Zijn’.

Collecten
De collecten lieten een  daling zien van ongeveer € 6.500 t.o.v. 2016.

Verhuur gebouwen
De verhuurbaten waren in 2017 lager t.o.v. 2016. De opbrengsten over 2017 bedragen € 353.912 en de opbrengsten over 2016 € 386.703.

Bijzondere baten
Er is over 2017 een aantal bijzondere baten binnengekomen. Via legaten is er een bedrag van € 50.546 ontvangen. In de kerkbode is na overleg met de betrokkenen, ver de ontvangen grote legaten al geschreven.

Actiedag Oude Kerk
De actiedag 2017 leverde een bedrag op van € 47.696.

Geestelijke verzorging
De lasten voor de geestelijke verzorging lieten een stiijging zien van € 728.463 naar € 774.004.
Vanaf september 2017 waren alle wijkgemeenten voorzien van een predikant.
Dankbaar zijn wij dat de wijkgemeente Immanuel in februari 2017 ds. Veerman en wijkgemeente Rehoboth in september 2017 ds. Heikoop konden verwelkomen.

Resultaat
Het resultaat t.o.v. de begroting stemt tot dankbaarheid.Hieraan hebben bijgedragen:
• de Actie Kerkbalans;                                                               
• lagere huisvestingskosten (energie)                                                
• bijzondere baten     

Financieel jaarverslag diaconie 2017

   Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016
       
baten      
       
baten onroerende zaken  €                         -  €                         -  €                         -
rentebaten en dividenden  €                   6.900  €                  6.208  €                  7.577
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                         -  €                         -  €                         -
bijdragen levend geld  €               146.000  €               142.477  €               142.857
door te zenden collecten  €               108.500  €               137.290  €               123.761
totaal baten  €               262.000  €               287.697  €               279.126
       
lasten      
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                         -  €                         -  €                         -
afschrijvingen  €                         -  €                         -  €                         -
pastoraat  €                  9.700  €                  9.791  €                  9.460
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                14.000  €                12.953  €                12.227
verplichtingen/bijdragen andere organen  €                16.900  €                12.739  €                16.558
salarissen  €                     400  €                     258  €                     187
kosten beheer en administratie  €                     500  €                  1.461  €                     353
rentelasten/bankkosten  €                  1.000  €                  1.223  €                  1.144
diaconaal werk plaatselijk  €                33.500  €                28.752  €                28.429
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €                54.900  €                49.253  €                56.013
diaconaal werk wereldwijd  €               151.100  €               181.787  €               157.698
totaal lasten  €               282.000  €               288.217  €               282.180
       
Saldo baten - lasten  €                 20.000-  €                 10.520-  €                   3.054-
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                         -  €                         -  €                         -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                         -  €                         -  €                         -
streekgemeenten  €                         -  €                         -  €                         -
aandeel in lasten federatie  €                         -  €                         -  €                         -
overige lasten en baten  €                         -  €                         -  €                   1.814
totaal  €                         -  €                         -  €                   1.814
       
       
Resultaat  €               20.000-  €                 10.520-  €                  4.868-

Toelichting diaconie

( 1) Dit betreft één participatie in een stichting, verstrekte geldleningen zijn ontvangen.
( 2) Dit betreft de in 2017 ontvangen giften, collectegelden en rentebaten die betrekking hebben op 2016.
( 5) Dit betreft het diaconaal werk 2016 welke betaald is in 2017.
( 7) Dit zijn de collecten die bestemd zijn voor een speciaal doel, waaronder:
(a) Plaatselijk: voedselbank, verslavingszorg, jeugdwerk, algemeen kerkenraadsfonds en zondagschool;
(b) Landelijk: Scharlakenkoord/Amsterdammers helpen Amsterdammers, doven- en blindenwerk en pastoraal diaconaal centrum De Herberg;
(c) Wereldwijd: noodhulp voor Cuba, zending, familie Blom/Morgensterziekenhuis, ZOA vuchtelingenzorg, Woord en Daad, werelddiaconaat, Israël en Oost-Europa.
( 9) Naast de bij (7.a) genoemde plaatselijke doelen zijn er uitgaven voor o.a. vakantieweken gehandicapten, ouderenwerk, jeugddiaconaat, gehandicaptenwerk, Haspadie, dovencommissie en Grip op de Knip.
(10) Naast de bij (7.b) genoemde landelijke doelen zijn er uitgaven voor o.a. De Hoop, Stichting Ontmoeting, VBOK, Stichting Schuilplaats, Kuria en Gevangenenzorg Nederland.
(11) Naast de bij (7.c) genoemde wereldwijde doelen zijn er uitgaven voor o.a. projecten in Oost-Europa, projecten in Zuid/Midden-Amerika, projecten in Afrika en projecten in Azië.

Ten slotte
Dankzij de offervaardigheid van de gemeente kon worden bijgedragen aan het lenigen van de nood in de wereld. Hiervoor zegt de diaconie de gemeente zeer hartelijk dank. Maar boven alles komt de dank toe aan de Heere, die de harten neigt. Moge Zijn zegen rusten op al het werk, dat met de bijeen gebrachte middelen mag worden verricht voor de behoeftige naaste dichtbij en ver weg.