Zending en evangelisatie

In de bijbel is het Jezus zelf die oproept om het evangelie door te geven. Deze oproep is gericht aan individuele gelovigen en aan de christelijke gemeente als geheel. Als Hervormde Gemeente willen wij aan deze oproep gehoor geven door het wereldwijde zendingswerk te steunen. Tegelijkertijd belijden wij in ons eigen dorp dat geloof in Jezus Christus waardevol en nodig is.  Daarnaast willen wij individuele gemeenteleden stimuleren tot betrokkenheid bij zending en evangelisatie en hen helpen bij het getuigen in de eigen omgeving. Elke twee weken kunt u actuele informatie over het zendingswerk lezen in de kerkbode.

Heel concreet krijgt de zending binnen onze Hervormde Gemeente gestalte door het werk van de familie Van den Berg in Azië en de familie Blom in Albanië. De families worden ondersteund door de thuisfrontcommies en de plaatselijke commissie van de Gereformeerde ZendingsBond (GZB).

De Confessionele Zendingscommissie (CZC) heeft als doel het ondersteunen van wereldwijde zendingsprojecten. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met het promoten van het zendingswerk binnen onze Hervormde Gemeente. De commissie bestaat uit een aantal gemeenteleden, aangevuld met vijf confessionele ambtsdragers. Op dit moment ondersteunt de CZC een aantal projecten van de GZB op Cuba, namelijk:

•    Ondersteuning van kerken bij onder meer de zorg aan armen;
•    Gastdocentschappen vanuit Nederland, vanwege gebrek aan goed opgeleide docenten op Cuba;
•    Steun aan seminaries met betrekking tot het onderhoud van gebouwen, meubilair, computers en de uitbreiding van de bibliotheek.

Als Hervormde Gemeente mogen we hieraan ons steentje bijdragen. Dit kan ook bijvoorbeeld door een zendingsbusje in huis te nemen, waarin kleingeld gespaard kan worden voor de zending. Deze busjes worden twee keer per jaar geleegd door een aantal vrijwilligers. Ook is het mogelijk om donateur of vrijwilliger van de CZC te worden.  Voor een zendingsbusje of nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Pronk, Hartweg 37, 2221 PV Katwijk (telefoon: (071) 4077221 of e-mail: pronk.kw@hetnet.nl). Wilt u het werk van de CZC financieel ondersteunen? De gegevens zijn: Hervormde Gemeente, inzake Confessionele Zendingscommissie, rekeningnummer NL36RABO0122942736.

Centrale diaconie

Het diaconaat vormt de handen van het geloof. De diaconie ondersteunt verschillende projecten in binnen en buitenland.

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie wil door middel van het inzetten van evangelisatie/recreatie teams en het houden van zondagdiensten op de beide campings van Katwijk het evangelie verspreiden onder de vakantiegangers die ons dorp bezoeken.

Ook organiseert de commissie zomerzangavonden in de Oude Kerk. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.50 uur is er samenzang. De kerkdeuren gaan om 19.15 uur open. De toegang is gratis. De koren en solisten worden van te voren bekend gemaakt, de sprekers echter niet.