ZOA Vluchtelingenzorg

ZOA gaat vernieuwd 2012 in

Vernieuwd? Een andere naam? Ja en nee.

ZOA heeft het logo iets veranderd. Het ‘vluchtelingenzorg’ is er uitgehaald en vervangen voor Hulp Hoop en Herstel. Waarom? Internationaal was er wel eens verwarring aan wie ZOA nu precies hulp bood. Om deze verwarring weg te halen heeft ZOA in het logo wat veranderd en in de uitleg hiervan.

ZOA biedt HULP aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict.

ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van HOOP waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst.

Samen met de getroffen gemeenschappen werkt ZOA aan verder HERSTEL totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Verder blijft ZOA vluchtelingen in nood helpen in noodhulp. ZOA Werkgroep Katwijk gaat gewoon onder dezelfde naam verder!  En gaat u met hen mee? Het afgelopen jaar heeft u dat zeker gedaan. De kruidnoten actie heeft weer veel opgebracht: ruim 3000 zakken verkocht in Katwijk, waardoor er ruim € 4000, 00 voor ZOA is opgebracht voor onderwijs in Afghanistan (landelijk zijn er 77.800 zakken verkocht!).

In 2011 is totaal ruim € 33.000 is er door diverse acties opgehaald. Het geld is en wordt besteed aan een grote groep vergeten ontheemden in het zuidwesten van Ethiopië, in Gambella. Hier zijn vaak overstromingen en dan weer droogte. De mensen krijgen trainingen hoe hiermee om te gaan met de gewassen. Voor 38.000 mensen is er voedselhulp uitgedeeld. Voor 3000 gezinnen heeft ZOA het afgelopen jaar hulp gegeven door middel van trainingen en het uitdelen van zaden en landbouwmateriaal.

Het komende jaar hopen we weer op u te kunnen rekenen. Wilt u daadwerkelijk ook iets betekenen: wij kunnen voor verschillende activiteiten nog heel goed vrijwilligers gebruiken!

Voor 2012 wensen wij u allen een vredig jaar toe. Laten we met elkaar onze medemens op de vlucht hierbij niet vergeten!

ZOA Werkgroep Katwijk

Banknr: 3317.305.02

Email: mcvduijn@planet.nl

              

ZOA WERKGROEP KATWIJK ZOA WERGROEP KATWIJK 

Waar komt de naam ZOA vandaan? ZOA staat voor Zuid-Oost-Azie. Sinds 1973 is de organisatie actief. Eerst voor de Zuid-Vietnamese bootvluchtelingen. Later voor meerdere groepen vluchtelingen in Zuid-Oost-Azie. Inmiddels werkt ZOA-Vluchtelingenzorg in 10 landen in Azie en Afrika. De naam ZOA is, vanwege de bekendheid, gebleven. Hulp wordt verleend aan vluchtelingen, ontheemden en andere groepen van wie het leven door gewapende conflicten en/of natuurrampen ernstig is ontwricht. ZOA is op dit moment actief in  Afghanistan, Myanmar, Cambodja, Sri Lanka, Thailand, Congo, Ethiopië, Liberia, Sudan en Uganda. ZOA werkt zoveel mogelijk met de plaatselijke bevolking. De organisatie geeft noodhulp met daarna de hulp bij de wederopbouw. ZOA vluchtelingenzorg is een christelijke organisatie en verleent hulp aan vluchtelingen ongeacht hun kleur, ras, geloof of politieke achtergrond.  

ZOA Werkgroep Katwijk werd in 1989 opgericht en valt onder de landelijke organisatie ZOA Vluchtelingenzorg in Apeldoorn. Sinds 1989 worden diverse projecten door gelden uit o.a. de Hervormde Gemeente Katwijk aan zee, gesteund. Begonnen werd in 1989 met medische hulp voor het kamp Ban Vinai, in Thailand, met 45.000 vluchtelingen uit Laos. Hulp aan vrouwen in het Bongakamp in Ethiopië, schoolpakketjes voor Karen vluchtelingen uit Birma, vluchtelingen in Malawi, vluchtelingen in Rwanda, Mozambique, Vietnam en Cambodja. En nu sinds 2006 weer vluchtelingen in Ethiopië. Ditzelfde jaar bezocht één van de werkgroepsleden diverse kampen in Ethiopië. Diep ontroerd bracht zij de berichten in Katwijk over hoe slecht de situatie van vooral mensen uit Somalië en uit zuid-Ethiopië daar was. In de werkgroep werd besloten om deze groep mensen de komende jaren te helpen door fondswerving in Katwijk en aanvragen van gebeden.

De werkgroep voelt zich erg gesteund door de Katwijkse bevolking. Immers in 20 jaar is er meer dan €  370.000, 00 in Katwijk opgebracht voor ZOA!!

Naast de hoge opbrengsten is er ook veel steun in gebed geweest.          

Voortgang van ZOA-project in Ethiopië november 2010

De aanlooptijd van het project voor de terugkeer voor vluchtelingen uit kamp Hartisheik heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf was voorzien. Dit heeft alles te maken met de positie van intern ontheemden in Ethiopië. Tot oktober 2010 werden ontheemden in Ethiopië niet door de overheid erkend. Dit heeft ZOA echter niet weerhouden om deze kwetsbare groep mensen te helpen aan schoon drinkwater, voedsel en vakopleidingen. In 2008 is ZOA gestart met het terugkeerproject voor ontheemden vanuit Hartisheik naar hun geboortedorp Babile om een duurzame keer te brengen in de levensomstandigheden van deze mensen. Het heeft het ZOA-team echter veel tijd en energie gekost om de benodigde overheidsvergunningen te krijgen. De eerste 18 gezinnen (97 personen) zijn in augustus 2010 teruggekeerd naar Babile en de tweede groep volgt op korte termijn. Behalve naar Babile zal de komende maanden de terugkeer van gezinnen naar andere dorpen in de omgeving plaatsvinden. We zijn blij dat de daadwerkelijke terugkeer uiteindelijk mogelijk is en de gezinnen een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. Nu zeer recent (okt. 2010) de wetgeving is aangenomen waarin de positie van ontheemden wordt erkend ontstaan er ruimere mogelijkheden om de ontheemden te ondersteunen. ZOA is door de Ethiopische overheid uitgenodigd om hiertoe met aanvullende projectvoorstellen te komen. Juist ook vanwege de unieke ervaring die de afgelopen jaren door ZOA is opgebouwd.

Door het team van ZOA Ethiopië is de betrokkenheid vanuit Katwijk een enorme bemoediging om door te gaan met het werk. Het geeft hen kracht te weten, dat er zoveel Katwijkers zijn die zich verbonden weten met de ontheemde gezinnen in Ethiopië.

DEZE MENSEN BEDANKEN U ZOVEEL VOOR UW GAVEN EN GEBEDEN!

Een globaal overzichtje van acties met inkomsten van 2010 in Katwijk zijn:

Huis-aan-huiscollecte: € 7000, 00

Marktdagen: € 500, 00

Diaconale collectes: € 10.000, 00

Kruidnotenactie (4500 zakken) € 4.500, 00 (waarvan 1900 zakken door de Gr v Prinstererschool zijn verkocht!)

Gift Rabobank: € 4.000, 00

Diverse giften verenigingen en scholen: € 2.300, 00

Subsidie gemeente Katwijk € 2.800, 00

Op woensdag 23 maart 2011 doen weer een aantal scholen mee voor ZOA aan de actie Wandelen voor water. Hierbij lopen de kinderen van groep 7 en 8 over strand en door duin 6 km met 6 liter water. De opbrengst hiervan gaat naar een waterproject van ZOA in Myanmar(Birma). Kom gerust eens kijken en moedig ze aan. Het is een prachtig gezicht die sliert kinderen met de blauwe rugzakjes op…..

2010

De vluchten en vluchten!

Wanneer wij het woord ‘vluchten’ horen denken we waarschijnlijk aan al die vluchten die vorige week niet doorgingen.

Er is ook een ander soort vluchten: vluchten voor je leven, vluchten naar veiligheid, vluchten naar daar waar water en eten is.

Natuurlijk mag je boos of teleurgesteld zijn als je vakantie niet doorgaat. Maar dit valt in het niet, als je de overvolle kampen ziet met mensen die wel konden vluchten………….

ZOA-vluchtelingenzorg helpt deze mensen bij hun eindbestemming van de vlucht. Tenten, eten, drinken, ziekenhuisjes, scholen en cursussen, het is allemaal nodig, want deze vluchtelingen hebben niets meer……ZOA gaat verder, want als de kust weer veilig is en het land weer vruchtbaar, helpt ZOA de mensen weer naar huis. Zo ook een groep ontheemden in Ethiopië, die na 14 jaar ‘wonen’ in een kamp weer terug kunnen naar hun eigen leefgemeenschappen. Daar komt wel wat bij kijken, want de mensen kwamen met niets in het kamp en hebben nog steeds niets om iets op te bouwen.

Met uw hulp krijgen deze ontheemden (100 gezinnen) materialen mee voor een huis, een tuin en per twee gezinnen een os.

Op 2 mei zal de diaconale collecte voor deze groep mensen zijn. Geeft u ze weer een toekomst?

2008

In mei werd de diaconale collecte besteed aan de bouw van een school voor ruim 2000 kinderen in het vluchtelingenkamp Taveriber.  

De collecte in oktober 2008 was voor de aanschaf van waterfilters voor de gezinnen in de vluchtelingenkampen in het noordoosten van Ethiopië. Zo kon het vervuilde water tot drinkwater gemaakt worden. Een filter kan 100 liter water schoonfilteren.  Verder werd er nog een extra diaconale gift gedaan om acuut drinkwater en voedsel aan vluchtelingen in het kamp Hartisheik(11.000 mensen) te kunnen geven. De kindersterfte daalde met 95 %! De jaarlijkse kruidnoten-actie heeft in 2008 weer een nieuw record opgebracht: 2880 zakken werden er verkocht!. Dit bracht € ruim € 5860, op en door de Europese Unie werd dit bedrag verdubbeld! Met diverse andere acties(o.a.huis-aan huis-collecte) is in totaal ruim € 31.000, 00 opgehaald. Iets waar we als werkgroep erg dankbaar voor zijn!.                                                            

Project 2009 

In het komende jaar zal de werkgroep zich inzetten voor ontheemden(Ethiopische vluchtelingen uit het zuiden van Ethiopië) in het kamp Hartisheik. Hier zitten ruim 11.000 mensen waar bijna niemand naar omkijkt. Zij zijn geen vluchtelingen die een grens gepasseerd hebben en daardoor niet erkend worden als ‘vluchteling’. 

Ondersteuning ontheemden Hartisheik bij terugkeer naar Babile 

Aanleiding

Enkele honderden ontheemden in kamp Hartisheik hebben aangegeven graag terug te willen keren naar hun geboortedorp Babile. Babile ligt 60 kilometer ten noordwesten van Hartisheik. De ontheemden uit Babile kwamen 10 jaar geleden naar Hartisheik vanwege de extreme droogte in hun geboortestreek. De oogsten mislukten en de sterfte onder het vee was groot. De recente regen die is gevallen in het gebied, heeft de wens van deze mensen om terug te keren alleen maar groter gemaakt. Het ontbreekt hen echter aan financiële middelen voor transport, voor materiaal om een nieuw huis te bouwen en voor landbouwgereedschap. Een financiële buffer om de tijd tot de volgende oogst te overbruggen, hebben ze evenmin. ZOA-Vluchtelingenzorg wil deze groep ontheemden graag ondersteunen bij hun terugkeer. Enerzijds omdat het een meer duurzame oplossing is voor deze families en anderzijds omdat het de druk op de natuurlijke hulpbronnen in Hartisheik doet afnemen. De bevolking die in Babile achterbleef, heeft in 2007 via ZOA de beschikking gekregen over 5 waterputten met handpompen. Ook hebben 45 mensen een imkerset ontvangen en zijn zij getraind in het houden van bijen.   

Projectvoorstel

Met dit project worden 75 huishoudens ondersteund bij hun terugkeer vanuit Hartisheik naar Babile. Het project moet zijn afgerond voor het aanbreken van het volgende regenseizoen in het voorjaar van 2009. De lokale overheid van Babile heeft toegezegd volledige medewerking te verlenen aan de terugkeer. Nadat zij een lijst hebben ontvangen met de gegevens van de families die terug willen keren, zullen zij nagaan en bevestigen of deze families 10 jaar geleden inwoners van Babile waren. De lijsten met gegevens bevatten de eigen namen en de naam van de vader, het jaar van vertrek uit Babile en de laatste woonlocatie (‘kabile’). In Hartisheik zijn op dit moment 195 families - die hebben aangegeven terug te willen keren - op deze wijze geregistreerd. Degenen van wie het land niet opnieuw in gebruik is genomen en/of bebouwd, krijgen voorrang om terug te keren. Wanneer het land wel in gebruik is genomen, zal eerst door de lokale overheid een oplossing worden gezocht, alvorens deze mensen kunnen terugkeren.  De terugkerende families, voor het merendeel landbouwers- ontvangen ondersteuning door: 

-          transport van Hartisheik naar Babile;

-          een set landbouwgereedschap

-          landbouwzaden

-          een os om het land mee te bewerken (2 families ontvangen 1 os en zij delen het eigendom)

-          materiaal om een huis mee te bouwen (dekzijlen en golfplaten) 

Naast de ondersteuning van 75 huishoudens uit Hartisheik, worden in dit project 25 huishoudens uit de lokale gemeenschap in Babile ondersteund, eveneens met gereedschap, zaden en ossen.   De kosten zijn  € 55.000, 00 voor dit project. 

Het is ongelofelijk hoeveel leed deze mensen hebben meegemaakt. En toch blijven ze hoop houden op een beter leven. Voor de eerste families is die hoop na 10 jaar niet voor niets geweest! Laten wij, die hier in alle weelde leven, hen die hoop op een toekomst weer geven! 

De diaconale collecte in mei 2009 zal dan ook voor deze groep mensen zijn!Wilt u meer informatie over dit project of over ZOA Vluchtelingenzorg, neemt u dan gerust contact op met ons.

Ook als u een lezing over dit project wilt is dat mogelijk en zullen wij dat graag voor u verzorgen! 

ZOA Werkgroep Katwijk

p/a M.C. van Duijn-van Delft     

Leliestraat12      2223 XE Katwijk     

Tel: 0611533150     

Banknr: 3317.305.02                   t.a.v. ZOA Werkgroep Katwijk                   

o.v.v. Hartisheik ZOA Vluchtelingenzorg Apeldoorn: www.zoa.nl