Algemeen

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld. Dat doet zij door in de dienst

van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar

geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

De diaconie heeft hierin een stimulerende en coördinerende taak.

Tot het dienstwerk van de diakenen kan onder andere worden beschouwd:

- de dienst aan de Tafel des Heeren;

- het inzamelen en besteden van de liefdegaven;

- het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven.

Organisatiestructuur van de diaconie

Algemene vergadering 

De algemene vergadering van diakenen wordt gevormd door alle diakenen van de Hervormde Gemeente.

College van Diakenen

Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie en bestaat uit tien leden.

Deze samenstelling is zodanig dat iedere wijkgemeente is vertegenwoordigd.

Uit en door de leden van het college van diakenen wordt het dagelijks bestuur samengesteld, bestaande uit een voorzitter, een 2de voorzitter, een secretaris en een penningmeester.